دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اصول کاربستی تدریس کارآمد در حوزه تربیت دینی رویکردی نو وپیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

حسین خنیفر


مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

عباس حبیب زاده؛ محمد اسماعیل زند؛ محمد ستایشی اظهری


اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سطوح درک مطلب خواندن متون روایی و اطلاعاتی با رویکردی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

عباس حبیب زاده؛ مرتضی حسن زاده؛ فرشته لطفی سرابی


شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

مریم محمدلو؛ اکرم محمدلو؛ محمد سعید احمدی


شماره‌های پیشین نشریه