اعتباریابی چارچوب تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر داخلی

10.22091/jrim.2023.9692.1033

چکیده

هدف پژوهش حاضر اعتبار بخشی چارچوب تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ نحوه‌ گردآوری داده به روش پیمایشی انجام ‌گردید. در این پژوهش از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به بررسی نظرات 260 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان حوزه آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از (0.70) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه از آزمون‌های تحلیل عاملی تأییدی (CFI) مرتبه اول و مرتبه دوم و الگوی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار آماری (Amos Graphics) استفاده شد. در نهایت چارچوبی جامع جهت تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان مورد تایید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه از آزمون‌های تحلیل عاملی تأییدی (CFI) مرتبه اول و مرتبه دوم و الگوی معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار آماری (Amos Graphics) استفاده شد. در نهایت چارچوبی جامع جهت تحول فرهنگ یادگیری دانشجویان مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1402