بررسی تأثیرات هم‌سوسازی آموزش های مدیران ارشد و راهبردهای کسب وکار در بهبود قابلیت‌های رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده

تغییرات ساختاری و چالش‌­هایی که جوامع به دلیل تحولات محیطی و تغییرات فن­آوری با آن مواجه هستند؛ مدیران سازمان­‌ها را ناگزیر به یافتن روش‌­های جدید برای مدیریت تغییرات می‌­نماید. جهان در آینده نه بر پایه نیروی کار، مواد خام و انرژی؛ بلکه بر محور دانایی خواهد چرخید و ارزش سازمان‌­ها بیشتر از گذشته به توانایی و شایستگی­‌های مدیران آنها بستگی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات حاصل از هم­سویی برنامه‌­های بالنده­‌سازی مدیران ارشد و راهبردهای کسب وکار در بهبود قابلیت­‌های رقابتی صنعت مخابرات ایران می­‌باشد.
پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 67 نفر از مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران (اعضای هیأت مدیره، معاونین صف و ستاد و مدیران مراکز کسب وکار) تشکیل می­‌دهند. با بررسی جامعه آماری و مطابقت شرایط مدیران با نیازهای پژوهش ملاحظه شد که برخی از مدیران از شرایط لازم برای عضویت در جامعه نمونه برخوردار نیستند، لذا با استفاده از نظرات خبرگان ویژگی­‌های مورد نیاز برای انتخاب نمونه آماری تعیین گردید و شرایط جامعه آماری با ویژگی­‌های تعیین شده بررسی شدکه بر مبنای آن تعداد 56 نفر به‌­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
برای گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه محقق‌­ساخته استفاده شده است. اعتباریابی پرسش­نامه به وسیله آلفای کرونباخ انجام شد که ضریب 94/. بیانگر انسجام سؤالات می­باشد. سازه پرسش­نامه توسط تحلیل عاملی تأییدی و روایی پرسش­نامه توسط روش توافق خبرگان بررسی شده است. برای تحلیل داده­‌ها از روش پارامتریک کای دو پیرسون و وی کرامر استفاده شد. نتایج به دست آمده به تأثیرات مثبت حاصل از هم­سوسازی برنامه‌­های بالنده­‌سازی مدیران ارشد و راهبردهای کسب وکاری صنعت در بهبود کیفیت، انعطاف پذیری،کاهش هزینه‌­ها و افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان اشاره دارد و بیانگر آن است که این همگرایی به بهبود قابلیت­های رقابتی صنعت مخابرات ایران در ارائه خدمات به مشتریان منجر شده است.

تازه های تحقیق

بر مبنای بررسی انجام شده از جمله مسائلی که صنعت همواره با آن مواجه بوده است موضوع کیفیت خدمات می­باشد. عوامل مختلفی در این رابطه نقش دارند اما مدیران از ارکان این فرایند به شمار می­روند. امروزه مدیران ارشد بیشتر از گذشته نیازمند درک عمیق­تر­ از تحولات فناوری، رشد تقاضا برای دریافت خدمات بهتر و تصویری نوین از آینده صنعت می­باشند و این بر عهده صنعت است که با برنامه­ریزی نظام‌­مند در جهت توسعه حرفه‌­ای و بالنده سازی آنها تلاش نماید. ایفای نقش­های متنوع و پیچیده مدیران ارشد نیازمند نگاه تازه­ای است که بدون آموزش و یادگیری مداوم غیر قابل انجام است. مدیران ارشد برای اینکه به تلاش­هایشان در بهبود کسب وکاری صنعت قوت ببخشند نیازمند حضور در برنامه­‌های بالنده سازی هستند، اما اغلب از فرصت لازم برای دریافت آموزش‌­های معنادار (آموزش­های مبتنی بر نیازهای توسعه فردی و راهبردهای کسب وکار) برخوردار نبوده­‌اند و یا به مقدار ناچیزی دریافت کرده‌­اند.

       در شرایط حاضر مسأله اصلی صنعت مخابرات ایران این است که مدیریت ارشد در اغلب اوقات ناظر به تحولات بیرونی است و به اثرات متغیرهای درونی کم­تر توجه دارد. بررسی‌­ها نشان می­دهد که رویکرد صنعت حرکت به سمت فن­‌آوری و نوآور شدن است تا با مدیریت بهتر چالش­‌ها، امکان بهبود کسب وکار و ایجاد مزیت­‌های رقابتی را فراهم سازد. این از طریق تغییر الگوهای ذهنی مدیران و بهبود شایستگی­‌های­ آنها محقق می­شود. براین ­اساس ضرورت هم­سوسازی راهبردهای کسب­وکار و برنامه‌­های بالنده‌­سازی مدیران ارشد بیشتر از گذشته احساس می­شود. وجود رابطه مثبت و معنادار بین این دو، بیانگر اهمیت برنامه­‌های بالنده­‌سازی در بهبود برنامه­‌های کسب­وکار است. این اهمیت به اندازه­ای است که می­توان آن را لازمه درک صحیح و منطقی مدیران از فرایندهای ارائه خدمات و خواسته‌­های جامعه و مشتریان دانست. تمرکز بر هم­سوسازی برنامه‌های بالنده سازی مدیران ارشد و مرتبط نمودن آن با برنامه­‌های کسب وکار به عنوان بخشی از راهکارها و اصلاحات آموزشی است که می­تواند به اثربخش نمودن برنامه‌های بالنده سازی مدیران ارشد کمک قابل توجهی نماید.

یافته­های حاصل از  پژوهش حاکی از آن است که هم­سوسازی برنامه­های بالنده­سازی مدیران ارشد و راهبردهای کسب­وکار می­تواند به کاهش هزینه­های صنعت مخابرات ایران در ارائه خدمات به مشتریان منجر گردد.

مطابق نتایج هم­گرایی برنامه­‌های بالنده‌­سازی مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران با راهبردهای کسب وکار می­تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات دهی به مشتریان گردد. هم­چنین نتایج حاصل بیانگر آن است که هم­سویی برنامه­‌های بالنده‌­سازی مدیران ارشد و راهبردهای کسب­وکار به انعطاف‌­پذیری صنعت مخابرات ایران در ارائه خدمات به مشتریان کمک قابل­توجهی نموده است.

هم­چنین هم­گرایی برنامه­‌های بالنده‌­سازی مدیران ارشد و راهبردهای کسب­‌وکاری صنعت مخابرات ایران می­تواند منجر به بهبود کیفی سرعت ارائه خدمات به مشتریان گردد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Aligning Senior Managers Training and Business Strategies in Improving Competitive Capabilities

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadavand 1
  • Afsaneh Zamani Moghadam 2
  • Ali Taghipoor Zahir 3
1 Ph.D. in Educational Management, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate professor, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate professor, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Structural changes and challenges that societies are facing due to environmental and technological changes make organizations’ managers inevitably find new ways to handle changes.  The world in the future is not based on labor, raw materials and energy;  rather, it will turn on the axis of knowledge therefore, the value of organizations will depend more than on the abilities and competencies of their managers in the past.  The purpose of this research is to investigate the effects of aligning senior managers’ promotion programs and business strategies in improving the competitive capabilities of Iran telecommunications industry.
 The research has been done by survey method.  The statistical population of the research consists of 67 senior managers of Iran telecommunications industry (board members, line and staff deputies, as well as business center managers). By examining the statistical population and matching the conditions of the managers with the needs of the research, it was observed that some managers do not have the necessary conditions to be members of the sample population, therefore, using the opinions of experts, the characteristics required for the selection of the statistical sample were determined and the conditions of the statistical population was checked with the determined characteristics based on which, 56 people were selected as a statistical sample.
A researcher-made questionnaire was used to collect data. Validation of the questionnaire was done by Cronbach’s alpha, which coefficient was 94/;  It shows the coherence of the questions. The structure of the questionnaire was checked by confirmatory factor analysis and also, the validity of the questionnaire was checked by the consensus method of experts. For data analysis, the parametric method of chi de Pearson and V. Kramer was used.  The obtained results point to the positive effects of the alignment of the development programs of senior managers and the business strategies of the industry in improving quality, flexibility, costs reduction and increasing the speed of providing services to customers, and it indicates that this convergence  improves the competitive capabilities of Iran telecommunication industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive capabilities
  • business strategies
  • senior managers
  • development Programs
  • Iran telecommunication industry
سید نقوی، میر علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌‌های نظامی مبتنی بر چارچوب تعالی و بالندگی سازمانی، مورد مطالعه: یکی از دانشگاه‌‌های افسری. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 15(6). 36-28.
عاشقی، حسن و قهرمانی، محمد. (1395). الگویی برای توسعه بانکداران مبتنی بر شایستگی‌‌ها، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ایران. 33-32.
عباس‌پور، عباس و رحیمیان، حمید و دلاور، علی و هاشمیان، سعید و فرخ‌دوست، سعید. (1396).توسعه مدیران شرکت گاز ایران بر مبنای شایستگی‌‌ها، روانشناسی آموزش، 13(4). 60-48.
غیاثوند، رویا. (1394). زیر‌‌ساخت‌‌های لازم برای استقرار شایسته‌‌سالاری در سازمان، مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه شایسته‌‌سالاری در سازمان‌‌ها، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران. 117-115.
محب‌زادگان، یوسف. (1392). طراحی الگوی بالنده‌‌سازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌‌های شهر تهران، رساله دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
ملک جعفریان، مرتضی.(1390). تدوین مدل ارزیابی شایستگی مدیریت پروژه در شرکت ملّی نفت ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس.
Asheghi, Hasan., Gharemani, Mohammad. (2015). A model for the development of bankers based on competencies,Tehran: collection of articles of Fourth National Conference on Education and Human Capital Development of Iran. 32-33 (In Persian)
Abbaspoor, Abbas; Rahimian, Hamid; Delavar, Ali; Saeed Hashemian Farokh Doost, Saeed. (2016). The development of managers of Iran National Gas Company based on competencies, Education Psychology Quarterly, 13(4): 48-60. (In Persian)
Barratt, G., Moyer, D. (2022). Connecting competence and performance in competency management: modeling, assessment, validation and use, Idea Group publishing.
Boucher, B. A., et al. (2019). A comprehensive approach to faculty development. American Journal of Pharmaceutical Education, 70(2), Article 27. Retrieved on 7th Jan. 2019 from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636916/
Brown M., Hamilton J. (2017). Issues in linking Instructional – Improvement Research to Faculty Development in Higher Education. Journal of Personnel Evaluation in Education, 8(4), 589.
Caffarella, R. S. & Zinn, L. F. (1999). Professional development for faculty: A conceptual framework of barriers and supports. Innovative Higher Education, 23(4), 248-249.
Chaudhuri S., & Bartlett, KR. (2014). The relationship between training outsourcing
and employee commitment to organization, Human Resource Development International, 17(2), 428-429.
Deci F and Ryan M. (2015). Exploring high performers required competencies, Expert System with Applications, 37.
Eric, C. (2016). Managerial competencies and career advancement: A comparative study, Journal of Business Research, 15(2).
Garet, M. S., et al. (2001). What makes professional development effective? Results from
a national sample of teachers, American Educational Research Journal, 38(1),
112-114.
Getzel, E. E. (2020). Strategies for Implementing Professional Development Activities
on College Campuses. Journal of Postsecondary Education and Disability, 17(1),
59-78. Retrieved on 5th Jan. 2019 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ876003
Ghiyasvand, Roya. (2014). Necessary infrastructures for the establishment of meritocracy in the organization, collection of articles of the second national conference on the development of meritocracy in organizations, University of Tehran: Faculty of Educational Sciences and Psychology. 115-117.(In Persian)
Gillespie E. (2009). Effect of using a personal development plan on learning and development, Journal of Workplace Learning, 25(3).
Ginsburg, L., Berta, W., Baum Busch, J., Dass, A. R., Laporte, A., Reid, R. C.,Taylor,
D. (2018). Measuring Work Engagement, Psychological Empowerment, and Organizational Citizenship Behavior among Health Care Aides, The Gerontologist, Innovation Education, 26(1), 210.
Hartner, R. (2022). Improving Organizations by Coaching Individual Development
Using the Resource-based Business Strategy, Advanced Management Journal, 25(2), 210.
Jarvis, A., & Kohonen, V. (2017). Promoting professional development in higher education through portfolio assessment, Assessment and Evaluation in higher education, 20(1), 587-589.
Jeannin L. (2017). Professional Development Needs of Faculty Members in an International University in Thailand, Walden University.
Malek Jafarian, Morteza. (2018). Compilation of a competency assessment model for project management in the National Iranian Oil Company, Master's thesis, Tarbiat Modares University: Faculty of Arts and Architecture. (In Persian)
McQueen, D. (2021). Professional Diploma in Banking 2016/2017 (leading to Chartered Banker), The Institute of Banking. www.iob.ie/postgrad,
Menges S. (2019). Improving Organizations by Coaching Individual Development
Using the Resource-based Business Strategy, Sam Advanced Management Journal, 25(2), 83.
Minter R. (2017). The paradox of faculty development, Contemporary Issues in Educational Research, 2(4), 356.
Mohebzadegan, Yosef. (2012). designing the growth pattern of academic staff in Tehran universities, doctoral dissertation in educational management, Shahid Beheshti University: Faculty of Educational Sciences and Psychology. (In Persian)
Nawaz, M., Shakoor, M. I., & Pirzada, S. S. (2013). The professional development of employees in banks of Pakistan: A comparative study of public and private banks in Punjab Pakistan. International Journal of Learning and Development, 3(5), 89-110.
Nitin V. (2020). Competencies and Competency Model-A Brief overview of its Development and Application, SIES Journal of Management, 7(1), 19.
Nworie J, Charles C, Charles KJ. (2019). Engaging Higher Education Faculty in Innovative Professional Development in Teaching and Learning. In: Villar-Angulo LM, Rosa OMA-D La, editors, University teaching and faculty development Research Compendium. Nova Science Publishers.
Rauyruen, S., White book, M., Kipnis, F., & Sakai, L. (2017). Professional Development Needs of Directors Leading in a Mixed Service Delivery Preschool System, Early Childhood & Practice, 13(1), 62-67.
Redmon, K. D. (2012). Effectiveness of Faculty Development Programs from the Perceptions of Faculty Member at the Selected Illinois Community Colleges, Doctoral Thesis, Illinois University, Department of Educational Administration and Foundations.
Reston, V. A. (2018). National Policy Board for Educational Administration, Professional Standards for Educational Leaders, American Association of Colleges of Teacher Education.
Seyed Nagavi, Mir Ali. (2015). Evaluation of the performance of military universities based on the framework of organizational excellence and growth, case study: one
of the officers' universities, scientific and research journal of educational measurement and evaluation studies, 15(6): 28-36. (In Persian)
Sorcinelli, M. D., Austin, A., Eddy, P., & Beach, A. (2006). Creating the future of faculty development: Learning from the past, understanding the present. Bolton, MA: Anker.
Steinert Y. (2014). Faculty Development in the Health Professions [Internet], Dordrecht: Springer Netherlands.
Trowbrigde, R. L., & Bates, P. W., (2020). A successful approach to faculty development at independent academic medical center. Medical Teacher, 12(3), 316-325.
Verma, G. (2018). University Management and Administration, India: New Dehli, Deep and Deep Publication.
Vitasek. K. (2015), Supply Chain & Logistics Terms and Glossary. Supply Chain Vision. Bellevue. WA.
Watson, C. E. (2007). Self-Efficacy, the Innovation-Decision Process, and Faculty in Higher Education: Implications for Faculty Development, Doctoral thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Wenger, E., Mc Dermott, R., & Snyder, W. (2019). Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge, Boston, MA: Harvard Business School Press.
Wesselink R., Blok V., Van Leur S., Lans T., Dentoni D. (2017). Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices, Journal of Cleaner Production, 10(6). 162-165.
Woodruff, E. (2020). Closing the gap: Seven keys to college readiness for students of all races/ethnicities. Retrieved on 3th Apr. 2019 from:            
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/sharedaccountability/reports/2009/2009CollegeReadiness_03-19.pdf
Zhang, D. (2020). Effectiveness of professional development policies based on teachers’ subjective evaluation, Frontiers of Education in China, 5(2), 210-212.