بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه انگیزش نوشتن در بین دانش‌آموزان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران

2 استادیار گروه زبان فرانسه، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجو دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان­سنجی پرسش­نامه انگیزه نوشتن (SWAS) در بین دانش‌آموزان ایرانی است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع هنجاریابی و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهش نیز تمام دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر یزد در سال تحصیلی 99-1398می­باشد. نمونه پژوهش شامل 460 دانش‌آموز دوره اول متوسطه (258 دختر و 202 پسر) بودند که با روش نمونه‌­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه انگیزه نوشتن(SWAS) رایت و همکاران (2019)  بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار و روش‌های متعارف آزمون‌سازی (تعیین روایی، تحلیل عاملی و پایایی) استفاده شد.  یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پرسش­نامه انگیزه نوشتن  دارای 5 مؤلفه و نمره کل است و 30 گویه را در­بر­می‌گیرد و ازلحاظ روان‌سنجی از روایی، پایایی و شاخص‌های برازندگی خوبی برخوردار است. ساختار عاملی تأییدی نیز، مدل پنج عاملی پیشنهادی پرسش­نامه یاد شده را تأیید کرد. به عبارت دیگر، پرسش­نامه انگیزه نوشتن از روایی لازم برای سنجش انگیزه نوشتن نوجوانان محصل در دوره اول متوسطه برخودار است. به علاوه، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های این آزمون، 650/0 تا 863/0 است که بیانگر پایایی خوب آن است، لذا  به نظر می‌رسد که پرسش‌نامه مذکور، به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی‌های روان­سنجی مناسب، قابلیت استفاده توسط سایر پژوهشگران برای بررسی تدریس را دارا بوده و استفاده از آن پیشنهاد می شود.

تازه های تحقیق

موفقیت تحصیلی یکی از دغدغه‌های مهم نظام‌های آموزشی جهان است. عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند و عمده این عوامل ریشه در مجموعه مهارت‌هایی دارد که دانش‌آموزان کسب کرده‌اند. یکی از این مهارت‌ها که جزو مهارت‌های پایه‌ای محسوب می‌شود، نوشتن است. نوشتن، عمدتاً ابعاد گوناگونی را از جمله: شناختی، رفتاری و عاطفی دربر­می‌گیرد. تمرکز بسیاری از پژوهش‌ها، بر روی مؤلفه‌های شناختی مربوط به نوشتن است و از عوامل عاطفی مرتبطی مانند انگیزه نوشتن غفلت شده است. احتمالاً این غفلت ناشی از نبود ابزاری دقیق جهت سنجش این متغیر مهم بوده­است. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، که شاخص‌های روان­سنجی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، پرسش­نامه انگیزش نوشتن رایتا، هودگسب و مک تیگیوس (2019) است که جای خالی این گونه ابزارها در کشور احساس می شود.  این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی پرسش­نامه انگیزه نوشتن رایتا، هودگسب و مک تیگیوس (2019) صورت گرفته است. این پرسش­نامه دارای5 خرده­مقیاس و یک نمره کل است که برای بررسی انگیزه نوشتن، در نوجوانان طراحی شده است.  به منظور بررسی روایی این آزمون روی نمونه ایرانی از روش تحلیل تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر برازش عالی و مطلوب مدل است.به منظور بررسی پایایی خرده­مقیاس­ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به این نتایج می­توان گفت این پرسش­نامه در جامعه ایرانی از روایی و پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Characteristics of the Writing Motivation Questionnaire among Iranian Students

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Rezaei Ardani 1
  • Razieh Sadeghpour 2
  • Mojtaba Khalili Zarchy 3
  • Hossein Ghanaat 4
1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Farhangian University of Yazd, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of French, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Ph.D. Student in Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
4 Ph.D. Student in Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Lorestan, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Writing motivation relies on students' written output. The aim of this study was to validate the writing motivation questionnaire (SWAS) among first grade high school students. The method of this research is descriptive and of experimental type and its approach is applied. The study population was all first-grade high school students in Yazd in the academic year 2009-2010. The research sample consisted of 460 junior high school students who were selected by multi-stage cluster random sampling. The research instrument was the writing motivation questionnaire (SWAS) by Wright, Hodgson and McTighe (2019). Mean, standard deviation and conventional testing methods (validity determination, factor analysis and reliability) were used to analyze the data. The findings of this study show that the writing motivation questionnaire has 5 components as well as a total score of 30 items; it also has good validity, reliability, and fitness in terms of psychometrics. The confirmatory factor structure also confirmed the proposed five-factor model of the questionnaire. In other words, the writing motivation questionnaire has the necessary validity to measure the writing motivation of adolescents in junior high school. In addition, the Cronbach's alpha coefficient for the subscales of this test is 0.650 to 0.863, which indicates its good reliability. Therefore, it seems that the mentioned questionnaire, due to the strength of the factor structure and appropriate psychometric properties, can be used by other researchers to evaluate teaching, therefore its use is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian students
  • psychometric characteristics
  • writing motivation questionnaire
بشلیده، کیومرث. (1393). روش‌‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌‌های پژوهشی با SPSS و Amos Graphics (ویژه رشته‌‌های علوم انسانی). چاپ دوم. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
دلاور، علی. (1395). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
فونتانا، دیوید. (1389). روا‌‌ن‌‌شناسی برای معلمان. ترجمه مهشید فروغان. تهران: آگه.
قاسمی، وحید. (1392)، مدل‌‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. چاپ دوم. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
لاکرین، شرلی. (1392). فراشناخت در کودکان. ترجمه محمدحسین عبدللهی. تهران: نشر آییژ.
Bashlideh, Kyomarth (2013), research methods and statistical analysis of research examples with SPSS and Amos Graphics (special for humanities), second edition, Shahid Chamran University Press, Ahvaz (In Persian).
Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really? Educational Psychology Review, 15(1), 1–40.
Bruning, R., Dempsey, M., Kauffman, D. F., McKim, C., & Zumbrunn, S. (2013). Examining dimensions of self-efficacy for writing. Journal of educational psychology, 105(1), 25.
Camping, A., Graham, S., Ng, C., Aitken, A., Wilson, J. M., & Wdowin, J. (2020). Writing motivational incentives of middle school emergent bilingual students. Reading and Writing, 33, 2361-2390.
Collie, R. J., Martin, A. J., & Curwood, J. S. (2016). Multidimensional motivation and engagement for writing: Construct validation with a sample of boys. Educational Psychology, 36(4), 771-791.
Conradi, K., Jang, B. G., & McKenna, M. C. (2014). Motivation terminology in reading research: A conceptual review. Educational Psychology Review, 26, 127–164. https://doi.org/10.1007/s10648-013-9245-z.
Cunningham, P. M., & Allington, R. L. (2016). Classrooms That Work: They Can All Read and Write, Addison Wesley Longman, Inc., Pearson, University of Tennessee, Knoxville
Fontana, David (2009). Psychology for teachers (translated by Mahshid Foroughan). Ageh Publications: Tehran (In Persian).
De Smedt, F., Graham, S., & Van Keer, H. (2019). The bright and dark side of writing motivation: Effects of explicit instruction and peer assistance. The Journal of Educational Research, 112(2), 152-167.
Delavar, Ali (2015). Theoretical and Practical Principles of Research in the Humanities and Social Sciences. Tehran: Roshd (In Persian).
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivation, beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109–132.
Eccles, J. S., Alder, T. E., Futterman, R., Goff, S. B., Kaczala, C. M., Meece, J. L., & Midgley, C. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.). Achievement and achievement motives: Psychological and sociological approaches (pp. 75–146). San Francisco, CA: W. H. Freeman and Company.
Ekholm, E., Zumbrunn, S., & DeBusk-Lane, M. (2017). Clarifying an elusive construct:
A systematic review of writing attitudes. Educational Psychology Review, 30(3), 827–856. https://doi.org/10.1007/s10648-017-9423-5.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
Frankel, K. K., Becker, B. L., Rowe, M. W., & Pearson, P. D. (2016). From “what is reading?” to “what is literacy?”. Journal of Education, 196(3), 7-17.    
https://doi.org/ 10.1177/00205741619600303.
Ghasemi, Vahid (2012), Modeling Structural Equations in Social Research Using Amos Graphics, Second Edition, Jameeshenasan Publications, Tehran. (In Persian).
Graham, S. (2018). A revised writer (s)-within-community model of writing. Educational Psychologist, 53(4), 258-279.
Graham, S., & Harris, K. R. (2012). The role of strategies, knowledge, will, and skills in a 30-year program of writing research (with Homage to Hayes, Fayol, and Boscolo). In Past, present, and future contributions of cognitive writing research to cognitive psychology (pp. 177-196). Psychology Press
Graham, S., & Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of Educational Psychology, 99(3), 445-476.   
https://doi.org/10. 1037/002-0663.993445.
Hattie, J. (2015). The applicability of visible learning to higher education. Scholarship of teaching and learning in psychology, 1(1), 79.
Johnston, P., & Costello, P. (2005). Principles for literacy assessment. Reading Research Quarterly, 40, 256–267. https://doi.org/10.1598/RRQ.40.2.6.
Katz, I., & Assor, A. (2007). When choice motivates and when it does not. Educational Psychology Review, 19, 429–442. https://doi.org/10.1007/s10648-006-9027-y.
Kear, D. J., Coffman, G. A., McKenna, M. C., & Ambrosio, A. L. (2000). Measuring attitude toward writing: A new tool for teachers. The Reading Teacher, 54, 10–23.
Kristyanawati, M. D., Suwandi, S., & Rohmadi, M. (2019). Improvement of Exposition Text Writing Motivation and Skills Through the Application of the Problem Based Learning Model. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal, 2(2), 278-287.
Lockrin, Shirley (2012). Metacognition in Young Children. Translated by Abdullahi Mohammad Hossein. Aeeizh: Tehran (In Persian).
Limpo, T., & Graham, S. (2020). THE ROLE OF HANDWRITING INSTRUCTION IN WRITERS’EDUCATION. British Journal of Educational Studies, 68(3), 311-329.
McKenna, M. C., Conradi, K., Lawrence, C., Jang, B. G., & Meyer, J. P. (2012). Reading attitudes of middle school students: Results of a U.S. survey. Reading Research Quarterly, 47(3), 283–306.
National Center for Education Statistics (2012). The nation’s report card: Writing 2011 (NCES 2012–470) Washington, D.C: Institute of Education Sciences, U.S.
Department of Education.
Pajares, F. (2007). Empirical properties of a scale to assess writing self-efficacy in school contexts. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 39,
239-249. https://doi.org/10.1080/07481756.2007.11909801.
Rasteiro, I., & Limpo, T. (2023). Examining longitudinal and concurrent links between writing motivation and writing quality in middle school. Written Communication, 40(1), 30-58.
Thompson, S. (2006). The political theory of recognition: A critical introduction. Polity.
Troia, G. A., & Maddox, M. E. (2017). Writing instruction in middle schools: Special and general education teachers share their views and voice their concerns. In Students who are exceptional and writing disabilities (pp. 19-37). Routledge.
Troia, G. A., & Olinghouse, N. G. (2013). The Common Core State Standards and evidence-based educational practices: The case of writing. School Psychology Review, 42(3), 343-357.
Webb, A. F., Vandiver, B. J., & Jeung, S. (2016). Does completing an enriched writing course improve writing self-efficacy of talented secondary students? The Gifted Child Quarterly, 60(1), 47–62. https://doi.org/10.1177/0016986215605359.
Wright, K. L., Hodges, T. S., & McTigue, E. M. (2019). A validation program for the
Self-Beliefs, Writing-Beliefs, and Attitude Survey: A measure of adolescents' motivation toward writing. Assessing Writing, 39, 64-78.
Zumbrunn, S., Marrs, S., & Mewborn, C. (2016). Toward a better understanding of student perceptions of writing feedback: A mixed methods study. Reading and Writing, 29, 349–370. https://doi.org/10.1007/s11145-015-9599-3.