پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد کمال‌گرایی در دانشجویان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، علوم انسانی، قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم

3 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22091/jrim.2024.9468.1029

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد کمال‌گرایی بود. همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان دختر دانشگاه قم در سال تحصیلی ۱400-1399 را شامل می‌شد که از این میان تعداد 363 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم دانشکده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز (2004)، ویژگی‌های شخصیتی نئو (1985) و ابعاد کمال‌گرایی چندبعدی تهران (بشارت، 1386) که از طریق شبکه‌های مجازی ارسال شده بود پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS26 در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و استنباطی (ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که تاب‌آوری تحصیلی با روان‌نژندی رابطه معنادار و معکوس و در مقابل با برون‌گرایی، پذیرا بودن، مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی‌های خودمدار، دیگرمدار رابطه معنا‌دار و مستقیم دارد. از سوی دیگر، یافته‌ها حاکی از آن بود که روان‌نژندی، برون‌گرایی، پذیرا بودن، مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی‌های خودمدار و دیگرمدار توانایی پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی را دارند. درمجموع با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد کمال‌گرایی می‌توانند تاب‌آوری تحصیلی را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Academic Resilience Based on Big Five Personality Factors and Dimensions of Perfectionism in Students.

نویسندگان [English]

  • Abbas Habibzadeh 1
  • fereshteh lotfi sarabi 2
  • Morteza Hassanzadeh 3
1 education,/ humanities/Qom/QOM/ Iran
2 education/humanities/Qom/Qom/iran
3 Allameh Tabatabai university
چکیده [English]

The purpose of this study was to predict academic resilience based on the big five personality factors and dimensions of perfectionism. Also, the research method was correlational. The statistical population included all female students of Qom University in the academic year of 2020-2021 among which 363 students were selected by stratified sampling method proportional to the size of the faculty and based on Morgan table. They responded to Samuels' academic resilience (2004), NEO personality traits (1985) and dimensions of Tehran's multidimensional perfectionism (Besharat, 2007) questionnaires sent through virtual networks. Data were analyzed using SPSS26 software at two levels of descriptive (mean, standard deviation and variance) and inferential (correlation coefficient and regression analysis). The findings showed that academic resilience has a significant and inverse relationship with neuroticism and in contrast, there is a significant and direct relationship with extraversion, acceptance, responsibility, and egocentric, other-oriented perfectionism. On the other hand, the findings indicated that neuroticism, extraversion, acceptance, responsibility, and egoistic and other-oriented perfectionisms have the ability to predict academic resilience.In general, according to the results, it can be concluded that personality traits and dimensions of perfectionism can predict academic resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Resilience
  • Perfectionism
  • Big five Personality Factors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1402