نقش مؤلفه‌های تاب آوری تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی در تمایزگذاری دانشجویان اهمال‌کار و غیر اهمال‌کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد رواشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان استان قم

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش مؤلفه‌های تاب‌آوری و راهبردهای خودتنظیمی در تمایزگذاری بین دانشجویان اهمال‌کار و غیر اهمال‌کار بود.

روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه قم ، در سال تحصیلی 1399- 1400 به تعداد 10071 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 420 دانشجو با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژهش شامل مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولومن و راثبلوم (1984)، پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز (2004) و پرسشنامه راهبردهای خودتنظمی پنتریچ و دی‌گروت(1990) بود.

یافته‌ها: داده‌های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل تابع تشخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل تابع تشخیص به یک تابع معنادار منجر شد که طبق این تابع راهبردهای خودتنظیمی فراشناختی، انگیزشی و مؤلفه‌ی مسئله محور مربوط به تاب‌آوری دارای بالاترین توان تمایز در دو گروه دانشجویان بودند. همچنین نتایج تابع تشخیص نشان داد که حدود 78 درصد افراد به درستی در طبقات اولیه گروه بندی شدند.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها‌ی پژوهش می‌توان از طریق تدوین برنامه‌های مناسب آموزشی و اجرای راهکارهای تقویت تاب‌آوری تحصیلی و خودتنظیمی و همچنین ایجاد محیط تسهیل‌کننده برای یادگیرندگان، اهمال‎کاری تحصیلی دانشجویان را کاهش و به بهبود عملکرد تحصیلی آنان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of resilience components and self-regulatory strategies in discrimination of procrastination and non- procrastination students

نویسندگان [English]

  • masoud jafari 1
  • zahra dashti 2
  • seyedmajid moghimi 3
1 M.A., educational psychology, faculty of psychology, kharazmi University, Tehran, Iran
2 M.A., educational psychology, Faculty of literacy and Hiumanitis, qome university , qome, Iran
3 Department of Language and Literature, Farhangian University, Qom Province
چکیده [English]

Background and aim:The aim of this study was to determine the role of resilience components and self-regulatory strategies in differentiating between procrastination and non- procrastination students. Methods:Statistical Society of the present study all female and male students of Qom University were 10,071 students in the academic year 1399-1400, according to the Morgan and Karjasi table, 420 students were selected by the available sampling method. The tools used in this study included the Solomon and Rothblum academic procrastination scale (1984), the Samuels academic resilience questionnaire (2004), and the Pentrich and digroth self-regulatory strategies questionnaire (1990).

Results:The data collected was analyzed using the diagnostic function analysis method. The findings of the diagnostic function analysis led to a meaningful function, according to which the metacognitive, motivational and problem-oriented self-regulation strategies related to resilience had the highest differentiation power in two groups of students. Also, the results of the detection function showed that about 78% of people were correctly grouped into the initial classes.

Conclusion: According to the research findings, students ' academic neglect can be reduced and improved by developing appropriate educational programs and implementing strategies to strengthen academic resilience and self-regulation, as well as creating a facilitating environment for learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procrastination
  • self-regulation strategies
  • resilience
  • Descriminant function analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1403
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1403