تبیین آسیب‌های حوزه سنجش و پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه ی کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس منظقه ای شبکه تاد - پارک فاوا - شعبه سمنان

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه‌درسی، دانشگاه تبریز

10.22091/jrim.2024.10345.1052

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و احصای مشکلات و آسیب های موجود حوزه سنجش و پذیرش دانشجو در کشور صورت گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است که با تحلیل پژوهش های پیشین و داده‌های برآمده از کانون‌های خبرگی و مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است. جامعه آماری پژوهش منابع علمی- فنی مرتبط و صاحب نظران علمی – اجرایی در حوزه سنجش و پذیرش دانشجو بوده اند که به روش نمونه‌گیری در درسترس (مطالعات پیشین) و نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی (مصاحبه) انتخاب شده اند. داده‌ها و اطلاعات حاصله با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. با تحلیل یافته‌های پژوهش 73 خرده مقوله (شاخص) و 18 مقوله (مولفه) احصا شد که با استفاده از روش سه سویی سازی و تکنیک بازبینی توسط همکاران مورد تایید قرار گرفته اند. براساس نتایج پژوهش حاضر، کیفیت پایین نظام سنجش و پذیرش دانشجو و عملکرد ضعیف آن در کشور، به دلیل وجود برخی محدودیت های ساختاری – کارکردی و محتوایی در ماهیت این آزمون، و مسائل و مسائل و مشکلاتی در ساختار مدیریتی دستگاه های اجرایی مرتبط، و ضعف عملکردی نهادهای ذی ربط و ذی نفع در مراجع سیاست گذاری و تصمیم سازی کشور و همچنین شرایط محیطی و فضای فرهنگی- اجتماعی حاکم بر جامعه است. لذا ضروری است سیاستگذاران و برنامه ریزان امر با توجه به آسیب هایی موجود، اقدامات لازم را جهت رفع مسائل پیش‌رو و بهینه‌سازی فرایند سنجش و پذیرش دانشجو با توجه به بافت فرهنگی- اجتماعی کشور به عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the best strategies for assessing and admitting students in the Iranian higher education system (qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Kazem Fathtabar Firouzjaei 1
  • Sohrab Mohammadi Pouya 2
1 Tod Network Regional Expert - Information and Communication Technology Park - Semnan Branch
2 Doctoral student of Curriculum Studies, Tabriz University
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying the existing harms in the field of student assessment and admission in the country. The approach of the current research is qualitative, which was done by analyzing previous research and data from expert centers and semi-structured interviews. The statistical population of the research was related scientific-technical resources and scientific-executive experts in the field of student evaluation and admission, who were selected by direct sampling (previous studies) and targeted sampling and snowball technique (interview). The resulting data and information have been analyzed using the content analysis method and thematic analysis technique. By analyzing the findings of the research, 73 sub-categories and 18 categories were counted, which were confirmed by colleagues using the triangulation method and review technique. Based on the results of the current research, the low quality of the student assessment and admission system and its poor performance in the country, due to the existence of some structural-functional and content limitations in the nature of this exam, and issues and problems in the management structure of related executive bodies, and The functional weakness of relevant and beneficial institutions in the country's policy-making and decision-making authorities, as well as the environmental conditions and the cultural-social atmosphere that governs the society. Therefore, it is necessary for the policy makers and planners to take the necessary measures in order to solve the problems ahead and optimize the process of evaluating and accepting students according to the cultural and social context of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment and Acceptance"
  • Optimal Strategies"
  • "
  • Higher Education"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1403