اصول کاربستی تدریس کارآمد در حوزه تربیت دینی رویکردی نو وپیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

10.22091/jrim.2023.9082.1012

چکیده

تربیت دینی برخلاف تصور بسیاری از صاحبنظران، نوعی تربیت ذو ابعاد و پیچیده وظریف ودارای نکات بسیار شگرفی است.تربیت دینی برخلاف تصور بسیاری از صاحبنظران، نوعی تربیت ذو ابعاد و پیچیده وظریف ودارای نکات بسیار شگرفی است

حوزه علوم دین با وقوف بر این نقش حساس خود و با اطلاع از برنامه‌های جدید آموزش باید به صورتی عمل کند که هماهنگی دقیقی بین فعالیت‌های درسی و تربیت دینی و معنایی فراگیران در الگوهای آموزش برقرار شود در این مقاله تلاش شده است به عنایت به گستره تربیت دینی و محورهای گوناگون آن به 12 اصل و4 زمینه اساسی در تربیت دینی پرداخته شود. و در خصوص هرکدام از این اصول و زمینه ها با روش تحلیل اسنتاد ومدارک قرآنی وروایی وتجارب آموزشی وظرایف محتوایی هر اصل وزمینه ،به نکات عمده هر کدام در فرایند تربیت افراد پرداخته شود.ضمناً این مقاله در صدد طرح کاوشی در اصول وزمینه هایی نسبتاً مغفول در تربیت دینی است .

کلیدواژه‌ها