شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فرهنگیان

10.22091/jrim.2023.8921.1005

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن صورت گرفت، این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی-تحلیلی است و به صورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه ی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهر زنجان در سال تحصیلی1401 -1400 به تعداد 1492 نفر بوده است که بر اساس جدول مورگان 306 نفر از معلمان ابتدایی برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. گردآوری داده ها از طریق ابزار محقق ساخته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای انجام گرفت. روایی پرسشنامه‌ها، از طریق روایی صوری، پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان 96/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که موانع گرایش معلمان به پژوهش در سه دسته موانع فردی،سازمانی و فراسازمانی قابل دسته بندی است و میزان اثرگذاری عوامل(موانع) متفاوت بوده و به یک اندازه نمی باشد. موانع فردی با میانگین رتبه48/1 در جایگاه اول اثرگذاری و موانع سازمانی و فراسازمانی به ترتیب با میانگین رتبه های 92/1 و 61/2 در رتبه دوم و سوم از نظر میزان اثرگذاری قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها