شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس دانشگاه تهران

2 گروه‌‌‌‌علوم‌تربیتی.،‌دانشکده‌ادبیات‌‌و‌علوم‌انسانی‌‌دانشگاه ‌‌ارومیه، ‌ایران

3 گروه‌‌علوم‌تربیتی.،‌دانشکده‌ادبیات‌‌و‌علوم‌انسانی‌‌دانشگاه ‌‌ارومیه

10.22091/jrim.2023.9624.1031

چکیده

حاکمیت اخلاق حرفه‌ای می‌تواند به میزان قابل توجهی، به سازمان در جهت کاهش تنش‌های سازمانی و توفیق در تحقق اهداف یاری رساند. اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان الگو و نمونه برای دانشجویان در کنار نقش علمی خود، نقش اخلاقی حساسی نیز ایفا می‌نمایند. هدف این تحقیق، شناسایی مؤلفه‌های حرفه‌ای در آموزش، در دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات، نظری و رویکرد آن با توجه به اهداف پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. ‌جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید. جهت بهره‌گیری از نظرات متخصصان و خبرگان، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر از متخصصانی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش را در اختیار داشتند، انتخاب، و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع‌آوری گردید. مصاحبه تا رسیدن اطلاعات به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. سؤالات این مصاحبه بر اساس مرور ادبیات تحقیق تهیه ‌شد و به‌منظور مناسب بودن و کفایت توسط چند نفر از استادان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفت. جهت اطمینان از روایی پژوهش، از بررسی توسط اعضائ ( مصاحبه شوندگان)، روش چند سویه نگری منابع داده ها و بررسی توسط همکار و برای محاسبه پایایی از روش پایا یی توافق درون موضوعی ( توافق بین دو کدگذار) استفاده گردید. بر اساس نتایج، سه مضمون اخلاق فردی ،روابط انسانی و توانمندی‌های حرفه‌ای به‌عنوان مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای شناسایی شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 05 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1402