بررسی عوامل تقویت مهارت‌های نوشتاری از نظر آموزگاران دوره اول ابتدایی شهر بهارستان سال تحصیلی 98-99

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی،دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه،اصفهان،ایران

2 دکتری برنامه ریزی درسی، استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه،اصفهان،ایران

3 دکتری مدیریت برنامه ریزی ورزشی، استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه،اصفهان،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل تقویت مهارت­های نوشتاری از نظر آموزگاران دوره اول ابتدایی شهر بهارستان انجام گردید . روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل آموزگاران دوره اول ابتدایی شهر بهارستان در سال تحصیلی 99-1398 برابر با 150 نفر می‌باشد . نمونه با استفاده از روش نمونه‌­گیری تصادفی ساده، براساس فرمول کوکران، به تعداد 108 نفر انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفتند. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌­ها به منظور انجام آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی از نرم افزار SPSS24 و به منظور بررسی عوامل تقویت مهارت­‌های نوشتاری، از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری در نرم افزار Amos24 استفاده شد.نتایج بیانگر این است که از نظر آموزگاران کلیه مؤلفه­‌های مربوط به مهارت­‌های نوشتاری در تقویت مهارت­‌های نوشتاری دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است (p<0.05).

تازه های تحقیق

از آنجایی که خاطره نویسی شامل نوشتن اتفاقات مهم، خاطرات تلخ و شیرین، ایام خاطره انگیز یا خاطرات دورهمی­‌ها و نوشتن احساس خود از وقایع اتفاق افتاده در زندگی توسط دانش آموزان است لذا با تکرار در این موضوع به مرور زمان دانش آموز می‌­تواند آنچه در ذهن خود از ایام قدیم و خاطرات قبل، به جا مانده را بر روی کاغذ بیاورد و با زبان خود بتواند به صورت نوشتاری تبدیل کند و این خود موجب تقویت مهارت‌­های نوشتاری دانش آموز می­‌شود. همچنین از آنجایی که خلاصه نویسی برای دانش‌آموزان شامل خلاصه کردن مطالب درسی و نوشتن چکیده‌­ای از مطالب؛ تفکیک مطالب درسی و خلاصه آن به صورت مطالب ضروری و غیرضروری؛ گاهی شامل نوشتن خلاصه‌­ای از برنامه تلویزیونی مورد علاقه دانش آموزان و یا خلاصه نویسی داستان‌­ها و متن­های تاریخی، علمی و فرهنگی می‌­باشد، بنابراین این روش دانش آموز را تشویق به نوشتن مطالب به صورت خلاصه می­‌کند. 

از آنجایی که داستان نویسی دانش آموزان را به شخصیت‌پردازی داستان، تصور خود به جای شخصیت اصلی داستان، نوشتن داستان­‌های واقعی، نوشتن داستان از زبان همه چیز در اطراف خود و تلفیق رویدادها و احساسات خود در نوشتن داستان با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی قادر می­سازد، لذا موجب ارتقاء سطح مهارت نوشتاری در دانش آموزان می‌­شود و دانش آموزان را تشویق به نوشتن به کمک قوه تخیل و برداشت از وقایع زندگی می­‌کند. 

از آنجایی که نامه نویسی، دانش آموزان را به نوشتن مطلب برای مخاطبی که حضور ندارد و بنا به ضرورتی باید برای او بفرستد قادر می­سازد و موجب می­شود تا دانش آموز بتواند نوع احساس خود نسبت به مخاطب را در نوشتن بیان کند و آگاهی خود را  نسبت به مخاطب خود با استفاده از نکات یا اخبار مهم در نامه بیان کند. همچنین موجب می‌­شود تا دانش آموز بتواند متناسب با سن مخاطب متن نامه را آماده کند و همچنین لغات و واژگان به کار گرفته در نامه را  متناسب با اطلاعات علمی، فرهنگی و اجتماعی مخاطب، انتخاب نماید. بنابراین به کارگیری همه این موارد در نوشتن نامه به نوعی موجب افزایش مهارت­‌های نوشتاری دانش آموزان می­شود.

بند نویسی، دانش آموز را با مفهوم بند (پاراگراف) آشنا می­‌کند و موجب می­‌شود که دانش آموز بتواند یک نوشته که معمولا از موضوع معینی گفت‌وگو می‌­کند و با شروع سطر از بخش‌­های دیگر جدا می‌­شود را بشناسد، همچنین موجب می­شود تا دانش آموز بتواند متن­هایی به شکل پاراگراف در مورد موضوعی خاص را بنویسد و بتواند بندها را با جملات مناسب در خصوص یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط کند لذا همه این موارد نوشتن به روش صحیح و پارگراف بندی و رعایت نکات نوشتاری را در دانش آموزان تقویت می­‌نماید و موجب می­شود مهارت نوشتاری دانش آموز در نوشتن افزایش یابد. آموزش علامت گذاری در جملات مختلف (جملات سؤالی با علامت سؤال، خبری با نقطه)، انتخاب فعل مناسب در جمله، آموزش علائم نگارشی در جمله، مانند ویرگول، نقطه ویرگول، گیومه، پرانتز و ...، آموزش فعل و فاعل و مفعول و مسند البته به زبان خودشان و آموزش املای درست لغات، رعایت فاصله بین کلمات و استفاده نکردن از علامت‌­های جمع عربی توسط معلمان در کلاس درس به دانش آموزان موجب می­شود تا دانش آموزان روش صحیح نوشتن را یاد بگیرند و مهارت‌­های نوشتاری در آنها تقویت بشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Strengthening Writing Skills from Grade One Elementary School Teachers' Views in Baharestan City in the Academic Year 2019-2020

نویسندگان [English]

  • zahra Namdari 1
  • Farzaneh Vasefian 2
  • Reza Abbasi 3
  • Reihaneh Moghimiyan 1
1 Ph.D. student in Curriculum Development, Faculty of Education, Islamic Azad University, Meymeh Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Ph.D. in Curriculum Development, Faculty of Education, Islamic Azad University, Meymeh Branch, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Ph.D. in Sports Planning Management, Faculty of Education, Islamic Azad University, Meymeh Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the factors of strengthening writing skills from the point of view of the teachers of the first grade elementary schools in Baharestan city. The research method is applied in terms of the purpose and in terms of its nature, it is descriptive-survey. The statistical population of the study includes 150 first grade elementary school teachers in Baharestan city in the academic year 2019-2020. The sample was selected using simple random sampling method; 108 people were selected based on Cochran's formula and they were tested using a researcher-made questionnaire. The construct validity of the questionnaire was examined using exploratory factor analysis. Also, the reliability of the questionnaire was estimated using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data in order to perform descriptive and inferential statistics, SPSS24 software was used. In addition, in order to investigate the factors of strengthening writing skills, the second order confirmatory factor analysis method was used via structural equation modeling in Amos24 software. The results show that, based on the teachers, all the components related to writing skills had significant effects on strengthening the students' writing skills (p<0.05) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • writing skills
  • memory writing
  • summarizing
  • writing story
  • elementary school teachers
بختیاریان، مریم. (1397). همبستگی ذوق و نبوغ از نظرِ کانت در تجربه‌‌ی زیباشناختی با رهیافت فرم محور، مجله علمی- پژوهشی متافیزیک، سال یازدهم، شماره 27، 79-94.
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. (1391). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
بیگی، علی؛ رستمیان، محمود؛ رحیمی، مرضیه؛ معصوم‌زاده، محدثه. (1395). تاثیر داستاننویسی بر بهبود درس انشای فارسی دانش‌‌آموزان کلاس چهارم ابتدایی، اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی.
پژوهی،کلثوم. (1393). شیوه‌‌های پیشنهادی آموزش مهارت‌‌های کتبی زبان فارسی به زبان‌‌آموزان غیرفارسی زبان، نخستین همایش آموزش زبان فارسی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.
پیریائی، حسین. (1382). روش‌ها‌ و فنون‌ جدید تدریس‌ با‌ تأکید بر دانش‌آموز محوری، تهران: سکوت، چاپ اول.
پیشقدم، رضا؛ ابراهیمی، شیما. (1397). «نسبیت حسی» و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان‌‌آموزان غیرفارسی زبان، مجله علمی- پژوهشی/ISC، شماره 48، 240-213.
خانی، روح‌اله؛ فیضی، فاطمه. (1394). بررسی راهکارهای تقویت مهارت‌‌های نوشتاری نگارش و انشانویسی دانش‌‌آموزان دوره‌‌ی دوم ابتدایی، سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
درویشی‌نیا، علیرضا و جمعی، مهرداد و طاهرگودرزی، حسین و کرمی، مهران و خانی، مریم. 1400. مقایسه وضعیت آموزش در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه،اولین کنفرانس بین‌المللی ایده‌های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی،تهران.
راغب، حجت الله. (1384). ویژگی‌‌های روانسنجی آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی، مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 2. 183-202.
رحمانپور،محمد. نیلی،محمدرضا. (1394). بررسی تطبیقی برنامه ادبیات در مقطع متوسطه با شش کشور اروپایی، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 8، 60-41.
زندی، بهرام. (1393). روش تدریس فارسی در دوره‌‌ی دبستان, تهران: امور تربیتی، چاپ دوم.
شهودی مژدهی، عطیه؛ مفیدی، فرخنده؛ علیزاده، حمید. (1392). مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش‌‌آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه‌‌ی پیش از دبستان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 28، دوره نهم.
علائی، حسن علی. (1392). بررسی تاثیر مطالعه کتاب‌‌های داستان در رشد نمرات درس انشاء دانش‌‌آموزان پایه سوم ابتدایی آموزشگاه استقلال، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل.
قبادی چهارراه گشتین، کاوس؛ فانی، حجت‌اله؛ فلاحی، ویدا. (1393). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر مهارت‌‌های خواندن و نوشتن دانش‌‌آموزان پایه چهارم ابتدایی، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال یازدهم، شماره 113، 128.
کیان، مریم. (1398). اثر تکنیک‌‌های نگارش بر پیشرفت مهارت انشاءنویسی دانش‌‌آموزان پایه ششم ابتدایی، فصلنامه علمی تدریس‌پژوهی، سال هفتم، شماره 3، 1-21.
مردانی، سهیلا؛ مردانی، آرزو؛ باویر، هدیه. (1396). مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش‌‌آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه‌‌ی پیش از دبستان، مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 3، 188-179.
Alai, H. A. (2013). investigating the effect of reading story books on the improvement of essay grades of third grade elementary students of Esteghlal School [Master's thesis, Farhangian University of Allameh Tabatabai campus, Ardabil].[in Persian]
-Bakhtiarian, M. (2017). Correlation of taste and genius according to Kant in aesthetic experience with a form-based approach, Metaphysics scientific-research journal, 27, 79-94. [in Persian]
-Beigi, A., Rostamian, M., Rahimi, M., & Masoomzadeh, M. (2015). The effect of story writing on the improvement of the Persian essay lesson of fourth grade elementary students, the first international conference on innovation and research in educational sciences, management and psychology. [in Persian]
Cassar, M., & Treiman, R. (2004). Developmental variations in spelling: Comparing typical and poor spellers. Handbook of language and literacy: Development and disorders, 627-643.‏-
-Darvishnia, A., Jami, M., Tahergodarzi, H., Karmi, M., & Khani, M., (1400). Comparison of the state of education in developed and developing countries. Frst International Conference on New Ideas in Jurisprudence, Law and Psychology, Tehran. [in Persian].
-Chapllen, Frank. (2015). Paragraph Writing, Oxford University Press, London.
-Ehri, L. C., & Wilce, L. S. (1982). Recognition of spellings printed in lower and mixed case: Evidence for orthographic images. Journal of Reading Behavior14(3), 219-230.‏
-Hier, B.O., & Eckert, T. L. (2016). Programming generality into a performance feedback writing intervention: A randomized controlled trial. Journal of School Psychology, 7(56), 111-131.
-Kartawijaya, S. (2018). Improving Students’ Writing Skill in Writing Paragraph through an Outline Technique. Journal of teaching and learning, 3(3), 152-158.
Azam, F. K. K., Fadhil, F., & Yunus, M. M. (2019). Enhancing ESL learners’ writing skills via ProvWrit. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences9(1), 660-669.‏
-Khani, R., & Faizi, F. (2014). Reviewing the ways to strengthen the writing and essay writing skills of second year elementary school students, the third national conference on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies, Tehran .[ in Persian]
-Shohoodi Mozhdehi, A., Mofidi, F., & Alizadeh, H. (2017). Comparison of writing skills of first grade elementary school students with and without preschool experience. Educational Psychology Quarterly, 9(28).  [in Persian]
-Kian, M. (2018). The effect of writing techniques on the development of essay writing skills of sixth grade students, Scientific Quarterly of Teaching and Research, 7(3), 1-21.
[in Persian]
-Lefrancois, G. (1991).Psychology Applied to Learning. Belmont. CA.USA.
-Pazhoohi, K. (2013). Suggested methods of teaching written Persian language skills to non-Persian language learners, the first Persian language teaching conference, Persian Language and Literature Scientific Association. [in Persian]
-Piriaei, H. (2003). new methods and techniques of teaching with an emphasis on student-centeredness, Tehran: Sekot, first edition. [in Persian]
-Pishgadham, R., & Ebrahimi, Sh. (2017). "Sensory relativity" and its effect on the writing skills of non-Persian language learners, Scientific-Research Journal, 48,213-240. [in Persian]
- Mardani, S., Mardani, A., & Bavir, H. (2016). Comparison of writing skills among first grade elementary school students with and without pre-primary school experience, Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 3, 179-188. [in Persian]
Miller, S. P., & Mercer, C. D. (1997). Educational aspects of mathematics disabilities. Journal of learning disabilities30(1), 47-56.‏
Muter, V., Hulme, C., Snowling, M., & Taylor, S. (1998). Segmentation, not rhyming, predicts early progress in learning to read. Journal of experimental child psychology71(1), 3-27.‏-National Curriculum of the Islamic Republic of Iran. (2013). Educational Research and Planning Organization. [in Persian]
Patchan, M. M., & Puranik, C. S. (2016). Using tablet computers to teach preschool children to write letters: Exploring the impact of extrinsic and intrinsic feedback. Computers & education102, 128-137.
‏- Ghobadi Chaarraah Gashin, K., Fani, H., & Fallahi, V. (2014). The effect of descriptive evaluation on the reading and writing skills of fourth grade elementary students. Research Quarterly in Curriculum Planning, 11(113), 115-128. [in Persian].
-Zandi, B. (2013). Persian teaching method in elementary school, Tehran: Educational Affairs, second edition. [in Persian]