کلیدواژه‌ها = معلمان ابتدایی
شناسایی موانع گرایش معلمان ابتدایی به پژوهش و ارائه راهکارهای بهبود آن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 23-46

10.22091/jrim.2023.8921.1005

مریم محمدلو؛ اکرم محمدلو؛ محمد سعید احمدی


نقش گروه‌های آموزشی در رشد حرفه‌‌ای معلمان مقطع ابتدایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-78

10.22091/jrim.2023.9125.1018

یوسف یزدان پناه؛ مژگان محمدی نائینی؛ فرشاد مه نگار؛ مجید حسینی