مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

10.22091/jrim.2023.8879.1002

چکیده

عوامل زیادی مثل انگیزش، اضطراب می‌توانند بر یادگیری دانش‌آموزان تأثیر بگذارند. دراین‌باره، شواهد نشان داده که انگیزش یکی از عوامل مؤثر و مهم در بهبود عملکرد دانش‌آموزان است. پژوهش حاضر باهدف تعیین نیمرخ انگیزشی دانش‌آموزان با استفاده از تحلیل مبتنی بر شخص و مقایسه‌ اضطراب امتحان با توجه به این نیمرخ‌ها انجام‌گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- علی مقایسه‌ای است. تعداد 203 نفر دانش‌آموز مقطع متوسطه اول پایه‌ی هشتم و نهم مقیاس جهت‌گیری اهداف پیشرفت الیوت و اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS از روش تحلیل خوشه‌ای و تحلیل واریانس بهره گرفته شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای، چهار خوشه انگیزش برای دانش آموزان به دست آمد: 7/15 درصد در خوشة عملکردگریزی، 5/29 درصد در خوشة‌ تبحرگرا-عملکرد گرا، 1/21 درصد در خوشة‌ بی‌انگیزشی و 4/33 درصد خوشة‌ انگیزش چندگانه قرار گرفتند. اضطراب امتحان خوشة‌ بی‌انگیزشی و عملکردگریزی بیشتر از سایر خوشه‌ها بود (001/0P<). یافته‌های به‌دست‌آمده به مسئولان حوزة آموزش کمک خواهد کرد تا با طراحی برنامه‌های مداخله‌ای تربیتی در ارتقا یا حفظ انگیزش دانش‌آموزان، در طول سال‌های تحصیلی اقدامات مؤثری را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها