مقایسه اضطراب امتحان در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی: تحلیل مبتنی بر شخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، قم ، ایران

3 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران

چکیده

عوامل فراوانی مانند انگیزش و اضطراب می‌توانند بر یادگیری دانش ­آموزان تأثیر بگذارند. دراین‌باره، شواهد نشان داده که انگیزش یکی از عوامل مؤثر و مهم در بهبود عملکرد دانش­آموزان است. پژوهش حاضر باهدف تعیین نیمرخ انگیزشی دانش­آموزان با استفاده از تحلیل مبتنی بر شخص و مقایسه‌ اضطراب امتحان با توجه به این نیمرخ‌ها انجام‌گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- علّی مقایسه‌ای است. جامعه آماری، دانش­آموزان پسر مقطع متوسطة دورة اول ناحیة 2 شهر قم بوده است که به روش نمونه­‌گیری خوشه‌­ای چندمرحله‌ای، تعداد 203 نفر دانش‌آموز پایۀ هشتم و نهم، مقیاس جهت‌گیری اهداف پیشرفت الیوت و اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS از روش تحلیل خوشه‌ای و تحلیل واریانس بهره گرفته شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌ای، چهار خوشه انگیزش برای دانش آموزان به دست آمد: 7/15 درصد در خوشة عملکردگریزی، 5/29 درصد در خوشة‌ تبحرگرا-عملکرد گرا، 1/21 درصد در خوشة‌ بی­انگیزشی و 4/33 درصد در خوشة‌ انگیزش چندگانه قرار گرفتند. اضطراب امتحان خوشة‌ بی ­انگیزشی و عملکردگریزی بیشتر از سایر خوشه‌ها بود (001/0P<). یافته‌های به‌دست‌آمده به مسئولان حوزة آموزش کمک خواهد کرد تا با طراحی برنامه‌های مداخله‌ای تربیتی، در ارتقاء یا حفظ انگیزش دانش­آموزان، در طول سال‌های تحصیلی اقدامات مؤثری را انجام دهند.

تازه های تحقیق

دانش ­آموزان این پژوهش دارای 4 نیمرخ عملکردگریزی، تبحرگرا-عملکردگرا، بی­انگیزشی و انگیزش چندگانه هستند. همسو با این پژوهش، راتل و همکاران (2007) نیز چهار خوشة عملکردگرا- تبحرگرا، عملکردگرایی زیاد، تبحرگرای زیاد و عملکردگرا-تبحرگرای کم را در دانش ­آموزان شناسایی نمودند و نشان دادند که خوشة تبحرگرا - عملکردگرای ضعیف، دارای کمترین عملکرد انطباقی در متغیرهای گوناگون مانند کسب لذت، ملامت، اضطراب ادراک موفقیت و نمرات درسی است. همچنین سه خوشه دیگر از منظر این متغیرها عملکرد برابری داشتند. بدری و همکاران (1389) نیز همسو با پژوهش حاضر، چهار گروه انگیزشی یعنی هدف‌گرایی پیشرفت کم، تبحرگرا و عملکردگرا، خوشة اهداف چندگانه و تبحرگریز را شناسایی کردند. نتایج پژوهش بدری، مهدوی و ضرابی (1391) نیز با پژوهش حاضر همسو بود. یافته‌های این پژوهش که چهار گروه از دانش ­آموزانِ با اهداف پیشرفت کم، جهت‌گیری تبحرگریز- عملکردگرا، جهت‌گیری انگیزشی چندگانه و جهت‌گیری تبحرگرا-عملکردگرا را شناسایی نمود، در خوشه‌های هدف‌های انگیزشی چندگانه و اهداف پیشرفت کم (بی­انگیزشی) و جهت‌گیری تبحرگرا-عملکردگرا با پژوهش حاضر، همسو، و در خوشۀ تبحرگریز-عملکردگرا با پژوهش حاضر، ناهمسوست. پژوهش بدری و همکاران (1391) به ­لحاظ ترکیبی ­بودن انواع جهت‌گیری‌های انگیزشی مانند جهت‌گیری انگیزش تبحرگرایی و عملکردگرایی و انگیزش چندگانه نیز با پژوهش حاضر، همسو است. در تبیین این یافته‌ها می‌توان براساس نظریة خودتعیین‌­گری دسی و ریان (2002) چنین گفت که جهت­گیری­های مختلف انگیزشی، در تضاد با همدیگر نیستند و درنتیجه، به همدیگر ربط دارند. از این رو، دانش ­آموزان می‌توانند ترکیبی از انواع جهت‌گیری‌های انگیزشی را هم‌زمان داشته باشند. در تبیین ناهمخوانی‌های یافته‌های این پژوهش با پژوهش‌های قبلی نیز این‌طور می‌توان استدلال کرد که به­ دلیل اینکه انواع جهت‌گیری‌های انگیزشی دانش ­آموزان مختلف، از عوامل موقعیتی و کلاسی مثل اطلاعات مربوط به یادگیری، نظرات معلم دربارة تکالیف، و ... تأثیر می‌پذیرد، اختلافات موجود در بین نیمرخ‌های انگیزشی به‌دست‌آمده از پژوهش‌های مختلف می‌تواند ناشی از ادراک دانش ­آموزان از ساختار هدفی کلاس درس، انتظارات والدین و معلمان باشد (بدری و همکاران، 1391).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Exam Anxiety in Different Motivational Profiles: A Person-Based Analysis

نویسندگان [English]

  • Abbas Habib Zadeh 1
  • Mohammad Esmail Zand 2
  • Mohammad Setayeshi Azhari 3
1 Associate professor, Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Qom University, Qom, Iran
2 M.A. in Family Counseling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
3 Ph.D. student in Educational Psychology, Kharazmi University, Alborz, Iran
چکیده [English]

Different factors such as motivation and anxiety can affect the students learning activity. Therefore, educational research has shown that motivation is one of the essential factors for the improvement of student performances. Using a person-based approach, the present study aimed to determine the motivational profiles (clusters) of students and to compare their exam anxiety considering these profiles. This study was conducted with a comparative-descriptive method. The statistical population of the study was middle school boy students. 203 grade eight and nine students were choose by multiple stage cluster sampling method. They completed the Achievement Goal Questionnaire as well as the Exam Anxiety Questionnaire. Cluster analysis and ANOVA were used for data analysis using SPSS software. Cluster analysis revealed four motivational profiles for the students: 15.7% for performance avoidance cluster, 29.5 % were placed in the mastery oriented and performance-oriented cluster, 21.1 % were placed in the lack of motivation cluster, and 33.4 % were placed in multiple motivation one. The exam anxiety in the clusters including lack of motivation as well as performance avoidance was more than the other clusters (p<0.001). The findings of this study will help those involved in the area of education make effective attempts by planning helpful educational program, so it promotes the students’ learning motivations during the academic years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning factors
  • exam anxiety
  • motivational profiles
  • motivational orientation
  • cluster analysis
افضلی، افشین و امین‌حاتمی، فهیمه (1397). «نقش و جایگاه انگیزه تحصیلی درونی و بیرونی و درگیری تحصیلی در پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌‌آموزان دوره متوسطه». راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11): 191-175.
بدری گرگری، رحیم؛ مهدوی، علی و ضرابی، محمدتقی (1391). «نیمرخ‌های انگیزشی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص». دستاوردهای روان‌شناختی، 4(2): 62-45.
بدری، رحیم؛ آرین پور، الناز و فرید، ابوالفضل. (1389). «مطالعه نیمرخ‌های هدف پیشرفت دانش‌‌آموزان سال اول متوسطه شهر تبریز و ترجیح محیط یادگیری آنها». تعلیم و تربیت، 3(2): 144-162.
پورطالب، نرگس و میرنسب، میرمحمود (1396). «پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌‌آموزان دبیرستانی براساس ابعاد کمالگرایی آنان». روانشناسی بالینی و شخصیت. 15(1): 81-73.
پینتریچ، پ؛ و شانک، د. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه‌ها، تحقیقات و کاربردها). ترجمۀ مهرناز شهرآرای (1396). تهران: نشر علم
جنادله، خالد؛ بساک‌نژاد، سودابه؛ یونسی، عیدان و سعادتمند، خدیجه (1397). «رابطۀ حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش‌‌آموزان». روانشناسی بالینی، 10(1): 78-71.
حسن‌نیا، سمیه؛ شیخ‌الاسلامی، راضیه و پردال، مهین (1397). «نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب امتحان»؛ آموزش و ارزشیابی، 11(44): 77-55.
حمیدی، فریده و ببرازی، محمدباقر (1395). «بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان». فناوری آموزش، 10(4): 333-319.
درتاج، فریبرز (1392). «رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف». روان‌‌شناسی تربیتی، 9: 97-113.
رفیعی‌پور، امین؛ شفقتی، سعید؛ عابدینی، علی و جعفری، طیبه (1398). «پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌‌آموزان». پژوهش در نظام‌های آموزشی. 13(46): 122-111.
ستایشی اظهری، محمد؛ محبی، مینا و جعفری هرندی، رضا (1398). «مقایسه پیوند با مدرسه در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص»، پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 16(1): 122-111.
ستایشی اظهری، محمد؛ جعفری هرندی، رضا؛ مصرآبادی، جواد‌ و دهقان، صفرعلی (1398). «نیمرخ‌های انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌‌آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص»، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8(1): 198-181.
شعبانی، جعفر (1396). «پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش‌‌آموزان متوسطه دوم شهرگرگان». روانشناسی و روانپزشکی شناخت. ۴(۲) :۵۷-۴۷.
شیفته، افسانه و بهره‌مند‌جو، سهیلا (1396). «پیش‌بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر اساس سبک‌های فرزندپروری و صمیمیت زناشویی والدین». پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 13(2):30-14.
غفاری، ابوالفضل و ارفع‌بلوچی، فاطمه (1390). «بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد». پژوهشهای روان‌‌شناسی بالینی و مشاوره، 1(2): 136-121.
فلاح یخدانی، محمد حسین و حیدری، غلامعلی (1390). «تأثیر آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد». مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. ۶(۱):۳۲-۲۵.
قلی‌زاده، مظفر؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال (1386). «بررسی روابط ساده و چندگانه هدف‌های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش‌‌آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه». علوم تربیتی و روان‌شناسی، 14(1 و 2): 166-149.
معنوی‌پور، داوود (1390). «بررسی مشخصه‌های روان‌سنجی آزمون اضطراب امتحان در دانشجویان». اندازه‌گیری تربیتی، 5(2): 43-27.
نگهداری، سمیه و زارع، حسین (1397). «نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی در رابطه بین جهت‌گیری هدف و اضطراب امتحان دانشجویان»، راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11): 20-1.
واحدی، شهرام؛ اسماعیل پور، خلیل؛ زمان‌زاده، وحید؛ و عطایی‌زاده، افسانه. (1391). «نیمرخ‌های انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی: رویگرد فرد- محور». افق پرستاری، 2(1): 36-45.
هالجین، ر؛ و ویتبرون، س. (2014). آسیب‌‌شناسی روانی. یحیی سید محمدی (1398)، تهران: روان.
Afzali, A., Amin Hatami, F. (2018). The role and position of intrinsic and extrinsic academic motivation and academic engagement in predicting exam anxiety of secondary school students. Cognitive Strategies in Learning, 6(11), 175-191.
[in Persian]
Areepattamannil, S. (2011). Academic Self-Concept, Academic Motivation, Academic Engagement, and Academic Achievement: A Mixed Methods Study of Indian Adolescents in Canada and India. Degree of Doctor of Philosophy. Queen‘s University.
Badri Gargari, R., Mahdavi, A., & Zarabi, M. T. (2012). Students' motivational profiles and academic burnout: A person-based analysis. Psychological Achievements, 4(2),
45-62. [in Persian]
Badri, R., Ariyanpour, A., & Farid, A. (2009). Studying the profiles of the progress goal of the first year high school students of Tabriz city and their learning environment preference. Education, 3(2), 144-162. [in Persian]
Baghaei, P., & Cassady, J. (2014). Validation of the Persian translation of the cognitive test anxiety scale. Sage open, 1-11.
Boath, E., Stewart, A., & Carryer, A. (2013). Tapping for success: A pilot study to explore if emotional freedom techniques (EFT) can reduce anxiety and enhance academic performance in university students. Innovative Practice in Higher Education, 1(3).
Bradley, R. T., McCraty, R., Atkinson, M., Tomasino, D., Daugherty, A., & Arguelles,
L. (2010). Emotion self-regulation, psychophysiological coherence, and test anxiety: results from an experiment using electrophysiological measures. Applied psychophysiology and biofeedback, 35(4), 261-283.
Brady, S. T., Hard, B. M., & Gross, J. J. (2018). Reappraising test anxiety increases academic performance of first-year college students. Journal of Educational Psychology, 110(3), 395-406. [Link]
Carsley, D., Charlebois, F., Titova, P., & Heath, N. (2020). The Role of Mindfulness Colouring and Dispositional Mindfulness on University Students’ Test Anxiety and State Mindfulness. International Journal of Whole Person Care, 7(1), 49-50. [Link]
Carter, R., Williams, S., & Silverman, W. K. (2008). Cognitive and emotional facets of
test anxiety in African American school children. Cognition and Emotion, 22(3), 539-551.
Cellar, D.F., Stuhlmacher, A. F., young, S. K., Fisher, D. M., Adair, C. K., Haynes, S., & Riester, D. (2010). Trait Goal orientation, self-regulation, and performance: A meta- Analysis. Journal of Business psychology, 26, 467-483.
Clark, D. A., Crandall, J. R., & Robinson, D. H. (2018). Incentives and test anxiety may moderate the effect of retrieval on learning. Journal of Learning and Individual Differences. 63, 70-77.
Clark, M. H., & Schroth, C. A. (2010). Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Journal of Learning and Individual Differences, 20, 19-24.
Daniels, L, Haynes, T, Stupnisky, R, Perry, R, Newall, N, & Pekrun, R. (2008). Individual differences in achievement goals: a longitudinal study of cognitive, emotional, and achievement outcomes, Contemporary Educational Psychology, 33(2). 584-608.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press
Dortaj, F. (2013). The relationship between task value and test anxiety: Investigating the mediating role of goal orientation. Educational Psychology, 9, 97-113. [in Persian]
Eisenberg, D., Hunt, J., & Speer, N. (2013). Mental health in American colleges and universities: variation across student subgroups and across campuses. The Journal of nervous and mental disease, 201(1), 60-67.
Elliot, A & McGregor, H. (2001). A 2*2 achievement goal framework. Journal of Personality and social Psychology, 30(4), 951-971.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational psychologist, 34(3), 169-189.
Eum, K. U., & Rice, K. (2011). Test anxiety, perfectionism, goal orientation, and academic performance. Anxiety, Stress & Coping, 24(2), 167-178.
Fallah Yakhdani, M. H., & Heidari, G. A. (2011). The effect of teaching cognitive-behavioral strategies on reducing exam anxiety of Islamic Azad University, Yazd branch. Journal of Medical Education and Development, 6(1), 25-32. [in Persian]
Ghafari, A., Arfa Balouchi, F. (2011). Investigating the relationship between achievement motivation, academic self-concept and exam anxiety in graduate students of Ferdowsi University in Mashhad. Research in Clinical Psychology and Counseling, 1(2), 121-136. [in Persian]
Gholizadeh, M., Shekarkon, H., & Haghighi, J. (2007).Investigating the simple and multiple relationships of the four goals of progress with exam anxiety and academic performance in first-year male students of Izeh high schools. Journal of Education and Psychology, 14(1&2), 149-166. [in Persian]
Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (2014). Psychopathology. (Y. Seyed Mohammadi, Trans.). Ravan publication. (2019). [in Persian]
Hamidi, F., & Babrazi, M. B. (2016). Investigating the relationship between personality traits and progress goals with exam anxiety. Technology of Education Journal, 10(4), 319-333. [in Persian]
Hassan Niya, s., Sheikholeslami, R., & Pardal, M. (2018). The mediating role of goal orientation in the relationship between dimensions of perfectionism and exam anxiety. Teaching and Evaluation, 11(44), 55-77. [in Persian]
Jenadeleh, K., Bossak Nezhad, S., Yousefi, E., & Saadatmand, K. (2018). The relationship between anxiety sensitivity, experiential avoidance and resilience with exam anxiety in students. Clinical Psychology, 10(1), 71-78. [in Persian]
Jindal-Snape, D. & Miller, D.J. (2008). Challenge of Living? Understanding the Psycho-social Processes of the Child during Primary-secondary Transition through Resilience and Self-esteem Theories. Educ Psychol Rev, 20(4), 217-236.
Kaplan A, Martin L, Maehr L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. J Educ Psychol Rev; 19(2): 141-84.
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (1999). Enhancing themotivation of African American students: An achievement goal theory perspective. Journal of Negro Education, 22(4): 23-35.
Krispenz, A., Gort, C., Schültke, L., & Dickhäuser, O. (2019). How to Reduce Test Anxiety and Academic Procrastination through Inquiry of Cognitive Appraisals: A Pilot Study Investigating the Role of Academic Self Efficacy [Original Research]. Frontiers in Psychology, 10(1917).
Liu, M. & Huang, W. (2011). An exploration of foreign language anxiety & English learning motivation. Education Research International, 3(2), 1-8.
Luo, W., Hogan, D., Tan, L. S., Kaur, B., Ng, P. T., & Chan, M. (2014). Selfconstrual and students’ math self-concept, anxiety and achievement: An examination of achievement goals as mediators. Asian Journal of Social Psychology, 17(3),
184-195.
Maanavipour, D. (2011). Investigating the psychometric characteristics of the exam anxiety test in university students. Journal of Educational Measurement, 5(2), 27-43.
[in Persian]
Medina, M. N. (2017). Training motivation and satisfaction: The role of goal orientation and offshoring perception. Personality and Individual Differences, 105, 287-293.
Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability:
An underexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89, 710-718.
Miller, A. L., Lambert, A.D., & Neumeister, K. (2012). Parenting style, perfectionism, and a single case series.J Behav Ther Exp Psychiatry; 36(3): 254-64
Negahdari, S., & Zare, H. (2018). The mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between goal orientation and students' exam anxiety. Cognitive Strategies in Learning, 6(11), 1-20. [in Persian]
Pintrinch, P. r., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education (theory, research and applications) (M. Shahraray, Trans.). Nashre Elm Publication. (2017). [in Persian]
Poorgholami, F., Fatehi, Y. (2014). An investigation of the impact of the combination of systematic desensitization and study- skills training on the reduction of studentsʼ test anxiety. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN.
4(S4), 2627- 2633.
Pourtaleb, N., Mirnasab, M.M. (2017). Prediction of high school students' exam anxiety based on their perfectionism dimensions. Clinical Psychology and Personality, 15(1), 73-81. [in Persian]
Putwain, D.W., Daniels, R.A. (2010). “Is the relationship between competence beliefs and test anxiety influenced by goal orientation?”, Learning and Individual, 8, 8- 13.
Rafeepour, A., Shafghati, S., Abedini, A., & Jafari,T. (2019). Prediction of exam anxiety based on the dimensions of difficulty in emotion regulation in students. Journal of Reseach in Educational Systems, 13(46), 111-122. [in Persian]
Ratelle, F, Guay, F, & Vallerand, Larose, J & Sene’cal, C. (2007). Autonomus, Controlled, and Amotivated Types of academic Motivation: A person-oriented Analysis, Journal of educational psychology, 99(4), 734-746.
Rohatgi, A., Scherer, R., & Hatlevik, O. E. (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. Computers & Education, 102, 103-116.
Roick, J., Ringeisen, T. (2017). Self-efficacy, test anxiety, and academic success: A longitudinal validation. International Journal of Educational Research, 83, 84-93. [Link]
Sarason, I. C. (2013). Test anxiety, worry, and cognitive interference. In R. Schwarzer (Ed.), Self-related cognitions in anxiety and motivation (1st Ed.). Psychology Press. [Link]
Setayeshi Azhari, M., Jafari Harandi, R., Mesrabadi, J., & Dehghan, S.A. (2019). Motivational profiles and academic procrastination of male students: A person-based analysis. Journal of Educational and Scholastic Studies, 8(1), 181-198.
[in Persian]
Setayeshi Azhari, M., Mohebi, M., & Jafari Harandi, R. (2019). Comparing school attachment across different student motivational profiles: A person-based analysis. Journal of Training and Learning Researches, 16(1), 111-122. [in Persian]
Sezgin, N. (2013). The effects of a single emotional freedom technique (EFT) session on an induced stress situation. DTCF J, 53(1), 329-348.
Shaabani, J. (2017). Prediction of exam anxiety based on primary maladaptive schemas in secondary school students of Gorgan. Shenakht Journal of Psychology & Psychiatry, 4(2), 47-57. [in Persian]
Shifteh, A., & Bahremanjoo, S. (2017). Prediction of academic performance and exam anxiety of adolescents based on parenting styles and marital intimacy of parents. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 13(2), 14-30. [in Persian]
Shu-Shen, S. (2006). “Classroom goal structures and achievement goal orientations as predictors of children self handicapping and test anxiety”. Journal of Education and Psychology, 29(3), 517-546.
Skaalvik, E. (1997). Self-enhancing and self defeating ego orientation: Relation with task and avoidance orientation, achievement, selfperception, and anxiety. Journal of Educational Psychology, 89-71-81.
Sprengel, A. D., & Job, L. (2004). Reducing student anxiety by using clinical peer mentoring with beginning nursing students. Nurse educator, 29(6), 246-250.
Tuominen-Soini, H, Salela_Aro, K, & Niemivirta, M. (2008). Achievement goal orientation and subjective well-being: A person-centred analysis, Learning and Instruction, 18(4), 251-226.
Vahedi, S., Esmaeilpour, K., Zamanzadeh, V., & Ataeizadeh, A. (2012). Academic motivation profiles of nursing students and its relationship with academic achievement: A person-based approach. Iranian Journal of Nursing Vision, 2(1), 36-45. [in Persian]
Vanstone, D. M., & Hicks, R. E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as mediators between adaptive-maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences. 141, 68-75.
Wang, J. H. Y. & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the effects of intrinsic motivation, extrinsic motivation, Amount of reading and past reading achievement on text comprehension between U.S. & Chinese students. Reading Research Quarterly, 39, 162-168.
Weiner B.A., John S.C. (2014). Avoidant coping: A mediator of maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 52(5), 632-636.
Whitaker Sena, J.D., Lowe, A.P., Lee, W.S. (2007). Significant Predictors of Test Anxiety among Students with and Without Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 40, 4.
Whitehead, J. M. (2003). Masculinity motivation and academic success: A paradox. Teacher development, 7(2), 287-310.
Zhang, Z., Su, H., Peng, Q., Yang, Q., & Cheng, X. (2011). Exam anxiety induces significant blood pressure and heart rate increase in college students. Clinical and experimental hypertension, 33(5), 281-286.