رابطه سبک‌های یادگیری و انگیزش درونی دانش‌آموزان پایه یازدهم با نقش میانجی پیوند معلم- شاگردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور اراک، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران

5 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب، کرمانشاه، ایران.

6 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های یادگیری (عینی، مشاهدة تاملی، آزمایشگری فعال و عینی) و انگیزش درونی با نقش میانجی پیوند معلم- شاگردی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه یازدهم منطقه یک شهر زنجان به تعداد 5600 نفر در سال تحصیلی 03-1402 بود که از بین آنها به روش نمونه‌گیری در دسترس و براساس جدول مورگان تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های سبک‌ یادگیری کلب (1984)، مقیاس انگیزش درونی آمابایل و همکاران (١٩٩٤) و  رابطه معلم - شاگرد موری و زیواچ (۲۰۱۱) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند: بین سبک یادگیری عینی، مشاهدة تأملی و آزمایشگری فعال با انگیزة درونی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی با سبک یادگیری انتزاعی رابطه‌ای یافت نشد. همچنین بین سبک یادگیری عینی، مشاهدة تأملی و آزمایشگری فعال با پیوند معلم- شاگرد ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی با سبک یادگیری انتزاعی رابطه‌ای یافت نشد (01/0p<)؛ نیز بین سبک یادگیری عینی، تأملی و آزمایشگری فعال به‌طور غیرمستقیم و با میانجی‌گری پیوند معلم- شاگرد با انگیزش درونی ارتباط معناداری وجود دارد؛ اما با سبک یادگیری انتزاعی به‌طور غیرمستقیم ارتباط معناداری یافت نشد (01/0p<). در نتیجه به نظر می‎رسد که در جهت بهبود انگیزة درونی دانش‌آموزان می‌‎توان سبک‎‌های یادگیری و پیوند معلم- شاگرد را مورد بررسی قرار داد.

تازه های تحقیق

یافته‌ها نشان دادند سبک‌های یادگیری و ابعاد آن به‌جز سبک یادگیری انتزاعی نقش بسزایی در افزایش انگیزة درونی دارند و در این میان به ترتیب سبک یادگیری تجربة عینی، مشاهدة تأملی و آزمایشگری فعال بیشترین و کمترین ارتباط را با انگیزش درونی دانش‌آموزان دارند. مطالعات قاسم‌زاده و حسینی‌صدر (1401) نشان داد که یکی از عوامل مهم بی‌انگیزگی دانش‌آموزان، شیوه‌های تدریس معلمان است. این یافته بدین معناست که موفقیت و شکست تحصیلی افراد عمدتاً ناشی از بهرة هوشی آن‌ها نیست و عواملی همچون سبک یادگیری نقش بسزایی دارند (پورقاز و رحیمی، 1394). یادگیری زمانی که متناسب با سبک‌های یادگیری باشد، دانش‌آموزان بهتر اطلاعات را در ذهن خود دریافت و پردازش می‌کنند و از این طریق باعث تسهیل یادگیری آنها می‌شود و انگیزش دانش‌آموزان در جهت آموختن مطالب بیشتر افزایش پیدا می‌کند. همانطور که گفته شد در این مطالعه سبک تجربة عینی بیشترین پیش‌بینی‌کنندة انگیزش دانش‌آموزان است. از آنجا که عینی‌ها افرادی هستند که اقدام آن‌ها برگرفته از احساسات درونی و متکی به توانایی‌های خود است و از آن جهت که این خصلت از ویژگی‌های اصلی انگیزة درونی است، پس رابطه تنگاتنگی بین سبک یادگیری عینی با انگیزه درونی وجود دارد. افراد عینی تحرک و پویایی زیادی دارند و علاقه‌ای به سکون و انفعال ندارند و برای رسیدن به هدف تلاش می‌کنند. زمانی که سبک تدریس معلمان به‌گونه‌ای باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد، یادگیری آنها تسهیل می‌یابد و برای یادگیری مطالب عطش بیشتری خواهند داشت (آرمنده و همکاران، 1400). سبک‌های یادگیری و ابعاد آن به‌جز سبک یادگیری انتزاعی نقش بسزایی در بهبود پیوند معلم شاگرد دارند و در این میان به ترتیب سبک یادگیری تجربة عینی، مشاهدة تأملی و آزمایشگری فعال بیشترین و کمترین ارتباط را در بهبود پیوند معلم شاگرد دارند. مطالعات نشان می‌دهند با شناسایی سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان، معلمان می‌تواند با آن‌ها رابطه‌ای حسنه برقرار کند. پیوند معلم- شاگرد با انگیزش درونی دانش‌آموزان نیز معنادار است. به عبارتی رابطة مناسب معلم و شاگرد باعث افزایش انگیزش درونی می‌شود. می‌توان گفت با بهتر شدن رابطه معلم شاگرد، گرایش دانش‌آموزان به اهداف تحصیلی بیشتر می‌شود، زیرا توجه آنها به تکلیف معطوف شده و همچنین نقش حمایتی معلم مانع از ترس دانش‌آموز از اشتباه در انجام تکلیف خواهد شد که این خود باعث افزایش تمرکز بر تکلیف شده و به این ترتیب انگیزش درونی در دانش‌آموزان افزایش می‌یابد. رابطه حمایتی و صمیمانه معلم شاگرد باعث می‌شود دانش‌آموز برای رسیدن به اهداف خود تمایل بیشتری به کمک گرفتن از معلم داشته باشد، چرا که این دانش‌آموزان بر روی تکلیف و مهارت تأکید می‌کنند و به دنبال ایجاد رقابت با همکلاسی‌هایشان نیستند، از قضاوت‌های معلم نمی‌ترسند و این منجر به افزایش تمایل آنها به کمک گرفتن از معلم و همکلاسی‌ها می‌شود. درنهایت یافته‌ها نشان داد که سبک‌های یادگیری از طریق متغیر میانجی پیوند معلم شاگرد بر انگیزش درونی دانش‌آموزان ارتباط مثبت، غیرمستقیم و معنی‌دار دارد. در تبیین این یافته می‌توان گفت که دانش‌آموزان، دارای سبک‌های یادگیری متفاوتی هستند، یعنی اطلاعات را از راه‌های مختلف تجزیه و تحلیل می‌کنند و یاد می‌گیرند؛ بنابراین با تعیین اینکه دانش‌آموزان از کدام سبک‌های یادگیری برای یادگیری خود استفاده می‌کنند باعث می‌شود به همان میزان با معلم خود تعامل برقرار کنند و این رابطة حسنه منجر به شناخت بهتر یکدیگر، ایجاد علاقه افراد به مطالب درسی و تبدیل شدن به یادگیرندگان قوی می‌شود و همه این عوامل منجر به رویش انگیزة درونی در دانش‌آموز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Learning Styles and Intrinsic Motivation of 11th Grade Students with the Mediating Role of Teacher-Student Bond

نویسندگان [English]

  • Zahra Bayat 1
  • Maryam Bayat 2
  • Mahsa Mahmoudi Mashaii 3
  • Mohammad Delshady 4
  • Mohammad Reza Zaeri Behroz 5
  • Abbas Najafipour Tabestanagh 6
1 M.A., Department of Educational Sciences, Payam-e Noor University of Arak, Arak, Iran
2 M.A., Department of Educational Sciences, Islamic Azad University (Electronic Unit), Tehran, Iran
3 M.A., Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 M.A., Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
5 M. A. Student, Department of Psychology, Islamabad Gharb Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
6 M.A., Department of Psychology, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between learning styles (concrete, reflective observation, active and concrete experimentation) and intrinsic motivation with the mediating role of teacher-student bond. The research method was descriptive correlational. The statistical population included all 5600 students of the 11th grade in Zanjan city in the academic year 2022-2023. 300 people were selected as a statistical sample based on the availability sampling method as well as Morgan's table. To collect data, Kolb's (1984) learning style questionnaire, Amabile et al.'s (1994) intrinsic motivation scale, and Murray and Zivach's (2011) teacher-student relationship inventory were used. Data were analyzed using structural equation modeling. The findings showed that there is a direct and meaningful relationship between concrete learning style, reflective observation and active experimentation with intrinsic motivation, but no relationship was found between abstract learning style and that type of motivation. Also, there is a direct and significant relationship between the concrete learning style, reflective observation and active experimentation with the teacher-student bond, but no relationship was found between the abstract learning style and teacher-student bond (p<0.01). In addition, there is a significant indirect relationship between the concrete, reflective and active experimental learning style and with intrinsic motivation through the mediation of the teacher-student bond; However, no significant indirect relationship was found between abstract learning style and intrinsic motivation (p<0.01). As a result, it seems that in order to improve students' intrinsic motivation, learning styles and teacher-student bond can be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning style
  • intrinsic motivation
  • teacher-student bond
  • students
آرمنده، آرزو؛ مومنی، زهرا؛ اعرابی، محسن. (1400). بررسی رابطه بین سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 14(42). 60-50.
حامدی نسب، صادق؛ غلامی، وحید؛ عزیزی، معصومه. (1399). نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در هویت اجتماعی و رابطه معلم و شاگرد. رهبری آموزشی کاربردی، 1(3). 90-77.
حسن‌زاده، رمضان؛ مهدی‌نژادگرجی، گلین. (1393). رابطۀ بین جهت‌گیری‌های انگیزشی (درونی، بیرونی و بی‌انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی. روانشناسی مدرسه، 3(3). 62-38.
حیدری‌لقب، طاهره؛ امین‌بیدختی، علی اکبر؛ طالع پسند، سیاوش. (1400). اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای انگیزشی و هیجانی: رابطه معلم- شاگرد و هیجانات تحصیلی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 17(4). 166-149.
خالقی، مجید؛ پاشاشریفی، حسن؛ تقوایی، داوود؛ پیرانی، ذبیح. (1401). پیش‌بینی اضطراب تحصیلی براساس سبک‌های یادگیری با میانجی‌گری خودکارآمدی. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 65(2). 600-592
خدابنده، صدیقه؛ درتاج، فریبرز؛ اسدزاده، حسن؛ فلسفی‌نژاد، محمدرضا؛ ابراهیمی‌قوام، صغری. (1393). نقش سبک‌های یادگیری در تبیین انگیزۀ پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌‌آموزان پسر. راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3). 51-39.
رادمنش، عصمت؛ سعدی پور، اسماعیل. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود رابطه معلم- شاگرد و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران. پژوهشنامه تربیتی، 11(45). 56-43.
رضاخانی، سیمین‌‌دخت. (1386). بررسی انگیزۀ درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 2(2). 106-85.
رهنورد، رامین. (1394). تأثیر انگیزه درونی و بیرونی بر انتقال دانش: مورد مطالعه موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. مطالعات منابع انسانی، 5(4). 31-48.
سواری، کریم؛ مبینی، سارا. (1396). رابطه علیّ هیجان‌های مثبت و خودکارآمدی با تخیل از طریق انگیزش درونی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 9(2). 63-83.
سیف، علی اکبر. (1400). روان‌‌شناسی پرورشی نوین. تهران: آگاه.
صبحی‌قراملکی، ناصر؛ حاجلو، نادر؛ غلام‌زاده، حانیه. (1392). مقایسه‌ی سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه علمی ناتوانی‌های یادگیری، 2(4). 82-102.
عریضی، حمیدرضا؛ عابدی، احمد؛ تاجی، مریم. (1386). رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 14(42). 28-13.
قاسم‌زاده، داود؛ حسینی صدر، صمد. (1401). مطالعه علل و زمینه بی انگیزگی تحصیلی دانشجومعلمان علوم پایه با رویکرد کیفی. پژوهش در آموزش علوم تجربی، 1(4). 28-45.
موسوی شریف، سمانه‌‌سادات؛ نقش، زهرا؛ قاسم‌زاده، سوگند. (1401). رابطه معلم شاگرد و کمک طلبی: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت. روانشناسی، 1(26). 110-100.
نادمی، مهدیه سادات؛ محمدی‌آریا، علیرضا؛ خویینی، فاطمه. (1400). سنجش رابطه حمایت عاطفی معلّم و حمایت هیجانی دانش‌آموز با انگیزش درونی، بیرونی و بی‌انگیزشی تحصیلی با میانجی‌گری‌ هیجانات تحصیلی. روان‌پرستاری، ۹(۶). 37- 25.
ناصری، فاطمه؛ کارشکی، حسین. (1396). نقش میانجی‌گرایانه بی‌انگیزگی در رابطۀ باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی. آموزش در علوم پزشکی، 27(79). 174-163.
Armandeh, A., Momeni, Z., & Arabi, M. (2021). Evaluation of the Relationship between Learning Style and Academic Achievement of Dental Students at Alborz University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, 14(42), 67-77. [in Persian]
Barutcu, C. D. (2017). The relationship between problem solving and creative thinking skills among nursing students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 4(2), 34-41.
Berestova, Anna., Gulnara Burdina, Liudmila Lobuteva and Alisa Lobuteva, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation (2022). Academic Motivation of University Students and the Factors that Influence it in an E-Learning Environment. The Electronic Journal of e-Learning, 20(2), 201-210.
Blašková, M. (2014). Influencing academic motivation, responsibility and creativity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 415-425.
Cabras, C., Konyukhova, T., Lukianova, N., Mondo, M., & Sechi, C. (2023). Gender and country differences in academic motivation, coping strategies, and academic burnout in a sample of Italian and Russian first-year university students. Heliyon, 9(6).
Dong, Y., Wang, H., Luan, F., Li, Z., & Cheng, L. (2021). How children feel matters: teacher–student relationship as an indirect role between interpersonal trust and social adjustment. Frontiers in Psychology, 11, 581235.
El-Sabagh, H., & Hamed, E. (2020). The relationship between learning-styles and learning motivation of students at Umm Al-Qura university. Scientific journal of the Egyptian Society for Educational Computers, 8(1), 1-30.
Feliz Rosario, L. E., Carrascal, S., & Anguita Acero, J. (2022). Learning styles and online teaching in Vocational Training. Comparative study Spain and Dominican Republic. Journal of Learning Styles, 15(29), 60-75.
Ghaedi, Z., & Jam, B. (2014). Relationship between Learning Styles and Motivation for Higher Education in EFL Students. Theory & Practice in Language Studies, 4(6).
GHasemzadeh, D., & Hosienisadr, S. (2022). the study of the causes of the lack of motivation in academic student-teachers. Research in Experimental Science Education, 1(4), 28-45. [in Persian]
Guay, F., Stupnisky, R., Boivin, M., Japel, C., & Dionne, G. (2019). Teachers’ relatedness with students as a predictor of students’ intrinsic motivation, self-concept, and reading achievement. Early Childhood Research Quarterly, 48, 215-225.
Hamedinasab, S., Gholami, V., & Azizi, M. (2020). The role of using virtual social networks in social identity and teacher-student relationship. Applied Educational Leadership, 1(3), 77-90. [in Persian]
Hassanzadeh, R., & Mahdinejad Gorji, G. (2014). The relationships between motivational orientations (intrinsic motivation, extrinsic motivation & amotivation) and students' academic achievement in the english language. Journal of school psychology, 3(3), 38-60. [in Persian]
Heydari Goqeb, T., Amin Bidakhti, A., and Taal Pasand, S. (2021). The effectiveness of teacher training in effective classroom management on motivational and emotional consequences: teacher-student relationship and academic emotions. New Educational Thoughts, 17(4), 166-149. [in Persian]
Huang, J., Siu, C. T. S., & Cheung, H. (2022). Longitudinal relations among teacher-student closeness, cognitive flexibility, intrinsic reading motivation, and reading achievement. Early Childhood Research Quarterly, 61, 179-189.
Jia, J., Li, D., Li, X., Zhou, Y., Wang, Y., Sun, W., et al. (2018). Peer victimization and adolescent internet addiction: the mediating role of psychological security and
the moderating role of teacher-student relationships. Comput. Hum. Behav. 85, 116–124. doi: 10.1016/j.chb.2018.03.042
Khaleghi, M., Sharifi, H. P., Taghvaei, D., & pirani, Z. (2022). Predicting academic anxiety based on self-efficacy-mediated learning styles. medical journal of mashhad university of medical sciences, 65(2), 592-600.           
doi: 10.22038/mjms.2022.63802.3742. [in Persian]
Kolb, D. A. (1984). Experience as the source of learning and development. Upper Sadle River: Prentice Hall.
Kolb, D. A. (2005). Learning style and disciplinary differences. In A. M. Chickenberg (Ed). The Modern American College. San Francisco: Josei-Bass
Kwok, M. L. J., Kwong, R., & Wong, M. (2022). How to facilitate motivational regulation strategies: Perspectives on teacher humility and teacher-student relationship. Computers & Education, 191, 104645.
Lee, J., Chang, E. C., Lucas, A. G., & Hirsch, J. K. (2019). Academic motivation and psychological needs as predictors of suicidal risk. Journal of College Counseling, 22(2), 98-109.
Lippard, C. N., La Paro, K. M., Rouse, H. L., & Crosby, D. A. (2018, February). A closer look at teacher–child relationships and classroom emotional context in preschool. In Child & Youth Care Forum (Vol. 47, No. 1, pp. 1-21).
Liu, Y., Hau, K. T., Liu, H., Wu, J., Wang, X., & Zheng, X. (2020). Multiplicative effect of intrinsic and extrinsic motivation on academic performance: A longitudinal study of Chinese students. Journal of personality, 88(3), 584-595.
Luo, Y., Deng, Y., & Zhang, H. (2020). The influences of parental emotional warmth on the association between perceived teacher–student relationships and academic stress among middle school students in China. Children and Youth Services Review, 114, 105014.
Sadat Mousavi Sharif, S., Naqsh, Z,. Qasimzadeh, S. (2022). Student-teacher relationship and help-seeking: the mediating role of achievement goals and achievement motivation. Journal of Psychology, 1(26), 100-110. [in Persian]
Murray, C., & Zvoch, K. (2011). The inventory of teacher-student relationships: Factor structure, reliability, and validity among African American youth in low-income urban schools. The Journal of early adolescence, 31(4), 493-525.
Nademi, M. S., Mohammadi Arya, A., & Khoeini, F. (2022). Assessing the Relashionships of Teacher Affective Support and Student Emotional Support with Intrinsic Motivation and Extrinsic and Academic Amotivation with Mediation of Academic Emotions. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 9(6), 25-37. [in Persian]
Narciss, S., Prescher, C., Khalifah, L., & Körndle, H. (2022). Providing external feedback and prompting the generation of internal feedback fosters achievement, strategies and motivation in concept learning. Learning and Instruction, 82, 101658.
Naseri, F., & Kareshki, H. (2017). The mediating role of demotivation in the correlation of motivational beliefs, academic achievement and academic burnout. [in Persian]
Newton, P. M., & Miah, M. (2017). Evidence-based higher education–is the learning styles ‘myth’important?. Frontiers in psychology, 8, 444.
Oláh, B., Münnich, Á., & Kósa, K. (2023). Identifying academic motivation profiles and their association with mental health in medical school. Medical Education Online, 28(1), 2242597.
Oram, R., & Rogers, M. (2022). Academic procrastination in undergraduate students: Understanding the role of basic psychological need satisfaction and frustration and academic motivation. Canadian Journal of Education, 45(3), 619-645.
Oreizi, H., Abedi, A., & Taji, M. (2007). Relation of teacher’s behavior with vitality and internal motivation of Isfahan high school students. Educational Innovations, 6(5), 13-28. [in Persian]
Passeggia, R., Testa, I., Esposito, G., Picione, R. D. L., Ragozini, G., & Freda, M. F. (2023). Examining the Relation Between First-year University Students’ Intention to Drop-out and Academic Engagement: The Role of Motivation, Subjective Well-being and Retrospective Judgements of School Experience. Innovative Higher Education, 1-23.
Quin, D. (2017). Longitudinal and contextual associations between teacher–student relationships and student engagement: A systematic review. Review of Educational Research, 87(2), 345-387.
Radil, A. I., Goegan, L. D., & Daniels, L. M. (2023, February). Teachers’ authentic strategies to support student motivation. In Frontiers in Education (Vol. 8,
p. 1040996). Frontiers.
Radmanesh, A., Sadipour, E. (2016). Investigating the Influence of Social Skills Effectiveness on the Improvement of Teacher-Student Relationship and Educational Performance of Tehran’s Students. Educational researches, 5(45), 43. [in Persian]
Rahnord, Ramin. (2014). The effect of internal and external motivation on knowledge transfer (case study: Higher Institute of Management and Planning Education and Research). Human Resource Studies Quarterly, 5(4), 31-48. [in Persian]
Rezakhani, S. (2009). Investigating the internal and external motivation of academic progress of students in different fields of Islamic Azad University, Roudhen branch. Educational Management Innovations, 2(2), 85-106. [in Persian]
Romano, L., Tang, X., Hietajärvi, L., Salmela-Aro, K., & Fiorilli, C. (2020). Students’ trait emotional intelligence and perceived teacher emotional support in preventing burnout: the moderating role of academic anxiety. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4771.
Saif, A. (2021). Modern educational psychology. Tehran: Aghaz. [in Persian]
Sevari, K., & Mombini, S. (2020). The effect of positive emotions and self-efficacy on imagination through intrinsic motivation. Journal of School Psychology, 9(2),
63-83. doi: 10.22098/jsp.2020.941. [in Persian]
khodabande, S,, Dartaj, F., Asadzadeh, H., Filsafinejad, M., Ebrahimi Qavam, S. (2015). the role of learning styles on prediction and clarification of students’ achievement motivation and academic performances. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2(3), 39-51. [in Persian]
Sivrikaya, A. H. (2019). The Relationship between Academic Motivation and Academic Achievement of the Students. Asian Journal of Education and Training, 5(2),
309-315.
Sobhi, N., Hajloo, N., & Gholamzadeh, H. (2013). A comparison of learning styles, personality characteristics and academic performance of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 82-102.           
doi: jld-2-4-92-5-5. [in Persian]
Titrek, O., Çetin, C., Kaymak, E., & Kasikci, M. M. (2018). Academic Motivation and Academic Self-Efficacy of Prospective Teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(n11a), 77-87.
Wang, X., Wang, L., Zhang, J., & Wang, J. (2022). A multilevel analysis on the evaluation and promotion of emotional intelligence among Chinese school adolescents. Youth & Society, 54(3), 481-500.
Willingham, D. T., Hughes, E. M., & Dobolyi, D. G. (2015). The scientific status of learning styles theories. Teaching of Psychology, 42(3), 266-271.
Yarin, A. J., Encalada, I. A., Elias, J. W., Surichaqui, A. A., Sulca, R. E., & Pozo,
F. (2022). Relationship between Motivation and Academic Performance in Peruvian Undergraduate Students in the Subject Mathematics. Education Research International, 2022.
Yotta, E. G. (2023). Accommodating students learning styles differences in English language classroom. Heliyon.