اثربخشی استفاده از رسانۀ فلش‌کارت بر عملکرد و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر پایۀ دهم علوم‌انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناس ارشد، آموزش ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران

2 استادیار گروه آموزش ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران

3 مربی گروه آموزش ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی استفاده از فلش‌کارت بر عملکرد و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان علوم‌انسانی است. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش ‌و ‌پس‌آزمون با گروه گواه‌نامعادل بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ دهم رشتۀ علوم‌انسانی شهرستان آبادان در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه به‌صورت در دسترس شامل 50 دانش‌آموز با دو گروه 25 نفری است. ابزار گردآوری داده‌های اضطراب ریاضی پرسش‌نامۀ فرلا (2009) بود. در پیش‌وپس‌آزمون، پرسش‌نامۀ اضطراب بین دانش‌آموزان توزیع شد و همۀ دانش‌آموزان به سؤالات پاسخ دادند. نمرات نوبت اول و دوم به‌عنوان پیش ‌و پس‌آزمون عملکرد محسوب شد. طی دوره گروه آزمایش به مدت 12 جلسۀ 70 دقیقه‌ای با استفاده از فلش‌کارت آموزش داده شد. تجزیه‌وتحلیل با روش آنالیزکواریانس ناپارامتریک انجام گردید. تأثیر مثبت آموزش با فلش‌کارت بر اضطراب در سطح خطای یک درصد و بر عملکرد ریاضی در سطح خطای 5 درصد معنی‌دار بود. مقدار اندازه‌اثر در سازۀ اضطراب 354/0 به دست آمد که یک اندازه‌اثر بزرگ است و برای عملکرد 086/0 بود که یک اندازه‌اثر متوسط است؛ بنابراین آموزش با استفاده از فلش‌کارت بر کاهش اضطراب و افزایش عملکرد ریاضی دانش‌آموزان اثر مطلوبی داشته است.
 

تازه های تحقیق

یکی از علل اضطراب ریاضی را می‌توان در ناآشنایی دانش‌آموزان با کتاب‎های درسی و عدم تشخیص مطالب و نکات مهم و کلیدی آن و همچنین فرّار‌بودن برخی فرمول‎‌ های درس ریاضی جست، با فلش‌کارت‎های آموزشی می‌توان مفاهیم غیرقابل درک را با کمک تصاویر و توضیحات به‌صورت ویژه‌ای برجسته کرد همچنین با نوشتن فرمول‌های مورد نیاز و ارائۀ یک مثال از فرمول مورد نظر برای حل مسائل و تمرین‌ها به دانش‌آموزان در به‌خاطر سپردن آن‌ها و موقعیت‌های استفاده از فرمول‌ها بر اساس مسائل یاری رساند. از محاسن این رسانه می‌توان به: حمل آسان، سرعت ساخت بالا، کاربرد ساده به‌خصوص بی‌نیازی به انرژی برق و شرایط نگهداری آسان اشاره نمود. دسته‌‌بندی فلش‌کارت‌ها بر اساس موضوع می‌تواند به فراگیران در جهت تکرار و به‌خاطر سپردن مطالب و یادآوری نکات کلیدی و مهم کمک نماید، تا از این طریق یکی از عوامل ایجاد اضطراب که ترس از فراموشی و عدم تسلط و اطلاع از کاربرد فرمول‌ها در مسائل است کاهش یابد.

با توجه به اینکه در پژوهش‌های گوناگون ثابت شده که اضطراب بر عملکرد تأثیر منفی می‌گذارد و تأیید برخی پژوهش‌های انجام شده بر بالابودن اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان رشتۀ علوم انسانی می‌توان نتیجه گرفت که با مداخله و استفاده از شیوه‌های آموزشی با رویکرد ضداضطرابی می‌توان عملکرد ریاضی این دانش‌آموزان را بهبود بخشید، همچنین با استفاده از فلش‌کارت سرعت درگیری چشم با فرمول‌ها بیشتر شده و دانش‌آموز در هر زمان و مکانی می‌تواند به سرعت فرمول‌های مورد نیاز را مرور کرده و به تثبیت آن‌ها در حافظۀ خود کمک کند تا در آزمون‌ها بتوانند به سرعت فرمول‎ها را به‌خاطر آورده و از آن‌ها در حل سؤال‌ها کمک بگیرند. همچنین، ساخت سلیقه‌ای و آسان فلش‌کارت با استفاده از کاغذ رنگی یا کارت‌های خام مخصوص ساخت فلش‌کارت در بازار با رنگ‌های شاد و یا تصاویر رنگی زیبا و حتی متن با نوشتار رنگی با طراحی‌های خلاقانه و روحیه‌بخش، آموزش مفاهیم و مطالب ریاضی را برای دانش‌آموزان خاطره‌انگیز، زیبا و شیرین کرده و با افزایش نشاط، علاقه و انگیزش مناسب سبب ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری و ایجاد فضایی نشاط‌انگیز می‌شود؛ بنابراین این رسانه می‌تواند باعث کاهش اضطراب و بهبود عملکرد دانش‌آموزان به‌ویژه برای دانش‌آموزان علوم انسانی در درس ریاضی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Using Flash Card Media on the Grade 10 Female Humanities Students' Performance and Math Anxiety

نویسندگان [English]

  • Sare Zarif 1
  • Ghasem Rekabdar 2
  • Bahareh Soleymani 3
1 M.A. in Mathematics Education, Department of Mathematics Education, Islamic Azad University, Abadan Branch, Abadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Mathematics Education, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Abadan Branch, Abadan, Iran
3 Instructor, Department of Mathematics Education, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Abadan Branch, Abadan, Iran.
چکیده [English]

The aims of the present study was to investigate the effectiveness of using flash cards on the humanities students' performance as well as their math anxiety.This research was conducted with a quasi-experimental method with a pre- and post-test design as well as an unequal control group.The statistical population was all female students of grade 10 in the area of humanities in Abadan city in the academic year 2022-2023.The sampling method was convenience and included 50 students who were divided into two groups of 25 participants.The instrument for collecting math anxiety data was Ferla's (2009) questionnaire.The anxiety questionnaire was distributed among the students and all of the them answered the questions during the pre and post tests.The scores of the first and second semester were considered as the pre and post performance.The experimental group was taught for 12 sessions of 70 minutes using flash cards.The analysis was done by non-parametric analysis of covariance.The positive effect of flash card teaching on anxiety at the errorlevel of 1% and on the math performance at the errorlevel of 5% was significant.The value of the effect size in the anxiety structure was 0.354, which is considered as a large amount, and for performance it was 0.086, which is meduim.Therefore, teaching by using flash cards has a positive effect on reducing students' math anxiety as well as their math performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics performance
  • Mathematics anxiety
  • teaching methods
  • flash card
ابراهیمی، وحید، صابر، معصومه؛ شریف‌زاده، مظفر. (1394). تأثیر روش تدریس ریاضی همراه با بازی در یادگیری دانش‌آموزان پنجم ابتدایی شهرستان نقده. همایش ملی آموزش ابتدایی.
برزگر‌بفرویی،کاظم؛ کاووسیان، جواد؛ بیابانی‌علی‌آباد، ‌حلیمه؛ خانی، ‌رضیه. (1394). نقش نظم‌جویی‌شناختی هیجان و توانایی حل مسئله در اضطراب ریاضی دانش‌آموزان. روان‌شناسی شناختی، 7(3). 42-30.
توحیدی، یوسف. (1393)، رابطۀ خود‌کار‌آمدی، توانایی فراشناختی و انگیزش تحصیلی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دبیرستانی شیبکوه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان.
جلالی‌پورشافعی، هادی؛ دانشمند، بدرالسادات. (1398). تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر اضطراب و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایۀ هفتم. روان‌‌شناسی مدرسه و آموزشگاه، 8(4). 59-41.
حاج‌حسینی، منصوره؛ کوشه، طیبه؛ غلامعلی‌لواسانی، مسعود؛ مرسلی، محمدحسن. (1395). اثر یادگیری مشارکتی بر اضطراب، نگرش و پیشرفت تحصیلی در ریاضی. پژوهش‌‌های کاربردی روا‌‌ن‌شناختی (روان‌شناسیی و علوم تربیتی). 7(4). 117-132.
دوروباف، مهدیه؛ مدرسی‌سریزدی، آسیه‌السادات. (1399). بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی به شیوۀ قصه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. کارافن، 17(5). 259-247.
رستمی‌نژاد، محمدعلی؛ عجم، علی‌اکبر؛ ضابط، حسن. (1398). بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر محتوای الکترونیکی طنزمحور بر انگیزش و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی. تدریس‌پژوهی، 7(2). 88-70.
سلیمانی، مجید؛ دهقان، مریم؛ بهرامی، حسین؛ جماعتی‌اردکانی، راضیه. (1398). بررسی رابطۀ بین اضطرب ریاضی و آگاهی فراشناختی از رویکردهای مطالعه در دانش‌آموزان دبیرستان‌‌های استعداد درخشان. رویش روان‌‌شناسی، 8(6). 89-68.
علم‌الهدایی، سیدحسن. (1379). اضطراب ریاضی. روان‌شناسیی و علوم تربیتی، 30(1). 119-99.
غریبی، بهاری‌زر. (1394). اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر خودتنظیمی تحصیلی و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان. آموزش و ارزشیابی 8(32). 78-61.
قدم‌پور، عزت‌الله؛ حیدریانی، لیلا، برزگربفرویی، مهدی؛ نصیری‌هانیس، غفار؛ محمدی‌رایگانی، مهشید. (1398). نقش میانجی‌گر حافظۀ کنشگر و خودپنداره ریاضی در رابطۀ اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان. علوم روانشناختی، 18(83). 2211-2203.
مددپور، پژمان؛ محمدی‌فر، محمدعلی؛ رضایی، علی‌محمد. (1395). نقش باورهای معرفت‌شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش‌بینی پیشرفت ریاضی. روان‌شناسی مدرسه، 5(1). 100-81.
نوری، زهره؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ پرند، کوروش. (1389). پیش‌بینی اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمدپنداری و جهت‌گیری هدفی. مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 7(11). 141-125.
Alamalhodaei, S. H. (2000). Mathematics anxiety. Journal of psychology and education, 5(1), 99-119. [in Persian]
Aisah, I. (2016). The effect of fun teaching methods using flash card on motivation and learning mathematics. ITEJ (Information Technology Engineering Journals), 1(1), 59-70.
Barzegar Bafrooei, K., Kavosian, J., Biyabani, H., & Khani, R. (2016). Estimating the math anxiety based on cognitive emotion regulation and problem-solving ability in second year students of science. Journal of Cognitive Psychology, 7(3) 30-42. [in Persian]
Bradburn, C. (2023). Comparing classroom spelling lists and sound-specific digital flashcards as therapy materials for first graders with speech sound disorders. Texas Woman’s Universi.
Cangür, Ş., Sungur, M. A., & Ankarali, H. (2018). The methods used in nonparametric covariance analysis. Duzce Medical Journal, 20(1),1-.6

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). New York: Routledge.

Dorobaf, M., & Modarresi Saryazdi, A.S. (2021). Investigating the effect of mathematics lesson in the manner of storytelling on students' academic achievement motivation. Karafan, 17(5 ), 247-259.[in Persian]
Ebrahimi, V., Saber, M., & Sharifzadeh, M. (2014). The effect of math teaching method along with games on the learning of fifth grade students in Naqdeh city. National Conference of Primary Education. [in Persian]
Ehlers, E., McLaughlin, T. F., Derby, K. M., & Rinaldi, L. (2012). The differential effects of direct instruction  flashcards and  math racetrack on number identification for three preschool students with disabilities. Academic Research International, 2(3), 285.
Febriyanto, B., & Yanto, A. (2019). Penggunaan media flashcard untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Jurnal Komunikasi Pendidikan, 3(2), 108-116
Ferla, J., Valcke, M., & Cai, Y. (2009). Academic self-efficacy and academic self-concept: Reconsidering structural relationships. Learning and Individual Differences, 19(4), 499-505.
Firdausah, A., & Sari, D. M. M. (2022). Teaching vocabulary to young learners using flashcards. Ilmu Budaya, 6(2), 719-724.
Furner, J. M., & Marinas, C. A. (2016). Mathematics anxiety in society: A real phenomena and a real solution. Transformations, 1(1), 24-36.
Gharibi, H., & Bahari Zar, K. (2016). The effectiveness of problem solving training on students’ math anxiety and self-regulation. Journal of Instruction and Evaluation, 8(32), 61-78. [in Persian]
Ghadampour, E., Heidaryani, L., Barzegarbafrooei, M., Nasiri Hanis, Gh., & Mohammadi Rayegani, M.. (2020). The mediating role of pointer memory and mathematical self-concept in the relationship between mathematical anxiety and mathematical performance in students. Journal of Psychological Science, 18(83 ), 2203-2211. [in Persian]
Hajhosseini, M., Kousheh, T., Gholamali Lavasani, M., & Morseli, M.H. (2017). The effect of cooperative learning on anxiety, attitude and academic achievement in math. Applied Psychological Research Quarterly, 7(4 ), 117-132. [in Persian]
Hilger, L. (2022). Errorless Learning: An effective method for teaching math fact fluency. [Master’s thesis]. Northwestern College.
Jalali, S., Pourshafei, H., & Daneshmand, B.. (2020). Investigating the effect of brain-based learning on anxiety and academic performance in math in the 7th grade female students. Journal of School Psychology, 8(4 (32) ), 41-59. [in Persian]
Kesumawati, D., Habib, M., Lubis, R. R., & Novianti, Y. (2022). Development of digital based flash card media on thematic learning in ibtidaiyah madrasah. Pedagogik Journal of Islamic Elementary School, 5(1), 83-94.
Khairunnisa, A., Khairil, H., & Rahmatan, H. (2022). The influence of problem based learning models combined with flashcard media on creative thinking skills of students. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 8(1), 247-251.
Klaiss, J. (2017). Engaging mathematics games vs. flashcards improving the mathematics fact fluency of first grade students. Degree of Master of Education. Goucher College Master of Education.
Komalasari, K. (2016). Pengaruh penggunaan media flash card math terhadap hasil belajar metematika (Jurnal Kajian Pendidikan Matematika), 1(2), 237-246.
Madadpoor, P., Mohammadifar, M.A., & Rezaei, A.M. (2016). The relationship between epistemological beliefs, motivational beliefs and mathematics self-efficacy with mathematics progress. Journal of School Psychology, 5(1), 81-100. [in Persian]
Muslimin, M., Tendri, M., & Khasanah, I. (2021). Pengaruh media pembelajaran flash card math terhadap hasil belajar matematika materi himpunan kelas vii. Union: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 9(1), 13-21.
Nouri, Z., Fathabadi, J., & Parand, K. (2010). Forecasting math anxiety in students based on self-efficacy and goal orientation. Journal of Educational Psychology Studies, 7(11), 125-141. [in Persian]
Nurhasanah, E. (2021). Pengaruh media pembelajaran berbasis flashcard huruf hijaiyah terhadap hasil belajar iqro pada santri the gold generation. Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran, 1(2), 60-68.
Obafemi, K. E., Fajonyomi, A., & Ola-Alani, E. K. (2023). Effect of reversed jigsaw instructional strategy on pupils academic achievement in mathematics. ASEAN Journal Of Science and Engineering Education, 3(3), 297-304.
Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS. McGraw-hill education (UK).
Rostaminejad, M.A., Ajam, A.A., & Zabet, H. (2019). Studying the Effect of teaching using humorous electronic content on motivation and mathematical anxiety on fifth grade students. Research In Teaching, 7(2 ), 77-80. [in Persian]
Sehartian, D. Y., & Adriyani, Z. (2023). The influence of flashcard media on science learning outcomes for islamic elementary school grade. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 5(1), 427-438.
Siegman, L.M. (2019). Effects of online program vs. handheld flashcards on multiplication and division fact knowledge of 4th grade learners with exceptional needs Rowan University.
Solimani1, E., Sepehrianazar, F., Ghaderi, A. (2016). The effectiveness of Jigsaw and Traditional Teaching Methods on Anxiety- Attitudes and Math Performance. Research in Teaching, 4(2), 79-94. [in Persian]
Tohidi, Y. (2012), The relationship between self-efficacy, metacognitive ability and academic motivation with the math performance of Shibkoh high school students, [Master's thesis, Islamic Azad University of Hormozgan].[in Persian]
Treacy, R., Derby, K. M., McLaughlin, T. F., & Schlettert, E. (2012). The effects of flashcards and student selected reinforcers with goals and additional practice with multiplication facts for two intermediate elementary students with behavior disorders. Academic Research International, 2(1), 469.
Vos, H., Marinova, M., De Leon, S. C., Sasanguie, D., & Reynvoet, B. (2023). Gender differences in young adults' mathematical performance: Examining the contribution of working memory, math anxiety and gender-related stereotypes. Learning and Individual Differences, 102, 102255.
Wahyuni, S. (2020). penerapan media flash card untuk meningkatkan hasil belajar tema “Kegiatanku”. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 4(1), 9-16.
Wahyuningtyas, A. D., Kusmaharti, D., & Yustitia, V. (2023). Project based learning assisted with flashcard media and mathematics problem-solving ability of elementary school students. Hipotenusa: Journal Of Mathematical Society, 5(1), 15-28.
White, H., & Sabarwal, S. (2014). Quasi-experimental design and methods. Methodological briefs: impact evaluation, 8(2014), 1-16.‏
Yantik, F., Suttrisno, S., & Wiryanto, W. (2022). Design of flash card math learning media with the teams achievement division (stad) strategy for mathematics learning outcomes in set material. Basicedu Journal, 6(3), 3420-3427.