نویسنده = مرتضی حسن زاده
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر سطوح درک مطلب خواندن متون روایی و اطلاعاتی با رویکردی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22091/jrim.2023.8776.1000

عباس حبیب زاده؛ مرتضی حسن زاده؛ فرشته لطفی سرابی