دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و ابعاد کمال‌گرایی در دانشجویان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22091/jrim.2024.9468.1029

عباس حبیب زاده؛ فرشته لطفی سرابی؛ مرتضی حسن زاده


نقش مؤلفه‌های تاب آوری تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی در تمایزگذاری دانشجویان اهمال‌کار و غیر اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1403

10.22091/jrim.2024.10691.1066

مسعود جعفری؛ زهرا دشتی؛ سیدمجید مقیمی


تبیین آسیب‌های حوزه سنجش و پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه ی کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22091/jrim.2024.10345.1052

کاظم فتح تبار فیروزجائی؛ سهراب محمدی پویا


تحلیل شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی کتب اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1403

10.22091/jrim.2024.10198.1046

حمیدرضا نوچه ناسار؛ زهرا معارف وند